Annons

Annonsen är försåtligt utformad som redaktionell text

Anmäld: Boehringer Ingelheim
Anmälare: IGM
Ärende: Marknadsföring av Sifrol
Ärendenr: W395/02

23 apr 2002, kl 16:35
0

Annonsen för dopaminagonisten Sifrol i annonsbilgan ?Allt för hälsan? i Svenska Dagbladet den 7 februari är undertecknad av både patientföreningen RLS resless legs och Boehringer Ingelheim (BI). Eftersom företaget finns med i annonsen både med namn, telefonnummer och hemsidesadress, samt att det i texten beskrivs ett läkemedel som företaget tillhandahåller, utgör annonsen marknadsföring av läkemedel.

IGM anmärker på att annonsen åberopar intyg från en enskild patient. Enligt artkel 108, ska fallbeskrivningar vara utformade som typfall där inga enskilda patienter ska kunna identifieras och de ska vara fria från subjektiva värderingar. I annonsen framträder en namngiven person som berättar om sin sjukdom och sin behandling.

Vidare strider annonsen mot artikel 105 som säger att läkemedelsreklam ska vara lätt att känna igen, oavsett informationens utformning. Information om läkemedel ska omedelbart kännas igen som sådan. Därför är den aktuella annonsen försåtligt utformad som lätt kan uppfattas som redaktionell text.

Slutligen anser IGM att annonsen strider mot artikel 102 i två avseenden. Dels att läsare uppmanas gå till patientföreningens hemsida och där läsa mer om det receptbelagda läkemedlet som rekommenderas i positiva ordalag. Dels för att marknadsföring bara får ske för godkända indikationer och doseringar enligt gällande produktresumé, om inte Läkemedelsverket har medgett annat. Blotta antydan om andra möjliga indikationer eller doseringar behandlas enligt praxis mycket strängt av både IGM och NBL. Att behandla restless legs med Sifrol är en icke godkänd indikation enligt gällande produktresumé.

BI bestrider samtliga anmärkningar. Inga produktnamn förekommer i annonsen, det finns sex olika dopaminagonister som används som studieläkemedel och patienten i annonsen talar om två olika läkemedel. Hänvisning för de som önskar mer information sker till patientföreningens hemsida. Även om de skulle ringa till BI blir de hänvisade till patientföreningen. Dessutom nämns inte mindre än nio läkemedel på hemsidan.
Vidare anser BI att det klart och tydligt framgår att hela bilagan är annonsmaterial med tydlig avsändare. BI menar att det är redaktionell text som patientföreningen ansvarar för, BI har bara betalat annonsutrymmet.

Trots BI:s kommentarer vidhåller IGM sin initiala bedömning. Annonsen framhåller en icke godkänd behandlingsprincip med ett receptbelagt läkemedel, den är undertecknad av BI och hänvisar till en hemsida där preparatet nämns med namn och beskrivs bland annat med uttrycket ?Sifrol är bäst i flera studier?. Trots att patientföreningen står bakom hemsidan sanktioneras det av BI eftersom företaget hänvisar dit. Slutligen är annonsen försåtligt utformad som redaktionell text.

IGM anser att annonsen strider mot artikel 102, 105 och 108 i Regler för läkemedelsinformation. Därför åläggs Boehringer Ingelheim att betala en IGM-avgift om 60 000 kronor.