Annons

Ändrade indikationer för många antibiotika

Många äldre antibiotika har bristfälliga indikationstexter. Läkemedelsverket har därför förtydligat och harmoniserat indikationerna.

6 jun 2002, kl 07:53
0

Under de senaste åren har ett omfattande arbete för att modernisera indiaktionstexterna för antibiotika pågått vid Läkemedelsverket. I FASS år 2000 kommer därför avsnitten om indikationer och farmakodynamik att vara omarbetade för flertalet antibiotika.


De tidigare ofta diffusa indikationstexterna kommer att ersättas med definierade indikationer där man har dokumenterad effekt. Det innebär också en anpassning till praxis vid godkännande av nya antibiotika.


Skillnad mellan nya


och äldre antibiotika


Genom att kraven på dokumentation har höjts på senare år har skillnaden mellan nyare och äldre antibiotika blivit allt större. De äldre preparaten har haft kvar sina diffusa och i många fall alltför vittomfattande indikationer, medan moderna och i vissa fall effektivare medel fått betydligt snävare indikationer. Det är en nackdel för tillverkare av moderna medel, samtidigt som informationen till förskrivarna inte är optimal.


Därför beslutade Läkemedelsverket inför femårsgranskningen att uppdatera, förtydliga och harmonisera indikationerna för samtliga antibiotika. Rekommendationer om kombinationsbehandling som tidigare stått under indikationsrubriken har nu konsekvent förts in i produktresuméns doseringsavsnitt.


Samtidigt har produktresuméernas farmakodynamikavsnitt genomgått en översyn och anpassning till EUs riktlinjer. Antibakteriellt spektrum har anpassats till indikationerna och kommer fortsättningsvis att anges i tabellform.


I slutet av artikeln finns en indikationstabell med exempel inom de olika preparatgrupperna. Ett exempel på produktresuméernas nya avsnitt om antibakteriellt spektrum ges också.