Kurs lär läkare undvika onödiga antibiotikarecept
Anna-Lena Fastén, allmänläkare, Strama Stockholm.

Kurs lär läkare undvika onödiga antibiotikarecept

Kurser om patientsamtal ska hjälpa primärvårdsläkare att undvika antibiotikaförskrivning som inte gör någon nytta.

22 jan 2019, kl 10:37
0

Annons

Strama (Samverkan mot antibiotikaresistens) i Stockholm prövar nu ett nytt grepp för att påverka antibiotikaförskrivningen i primärvården inom regionen. Primärvårdsläkare erbjuds kostnadsfria endagskurser i en metodik som heter patientcentrerad konsultation, kopplad till vanliga infektioner i primärvården.

”Har det hänt att du skrivit ut antibiotika fast du egentligen inte tyckte det behövdes?”, frågar Strama i kursinbjudan.

– Ofta är det problem i kommunikationen med patienten som gör att läkaren har svårt att göra som riktlinjer och annan kunskap säger när det gäller antibiotika. På väldigt kort tid ska läkaren nå fram med sin kunskap till någon som kanske kommit dit med en helt annan uppfattning om vad som behöver göras, säger Helene Bodegård, allmänläkare på Gustavsbergs vårdcentral samt forskare och lärare inom det som kallas patientkonsultation, mötet mellan läkare och patient.

Hon håller kurserna tillsammans med Anna-Lena Fastén, allmänläkare på Strama Stockholm. De båda brukar hålla liknande kurser tillsammans på läkarprogrammet på Karolinska institutet. Under deras samarbete föddes idén att erbjuda utbildning även för färdiga läkare ute i primärvården. I november 2018 höll de en pilotutbildning med ett tiotal deltagare. Den föll väl ut och nyligen hölls ytterligare en kurs som samlade sju läkare från vårdcentraler och jourmottagningar runt om i Stockholms län.

När primärvårdsläkare berättar vad som kan försvåra för dem att göra det som de vet är bäst handlar det, förklarar Helene Bodegård, mycket om en konflikt med patienternas förväntningar och önskemål. Patienter som är oroliga för att bli borta mycket från jobbet vill bli friska snabbt och tror att en antibiotikakur är lösningen. Patienter som har långt till vårdcentralen blir besvikna om de inte ”får något” när de gjort den besvärliga resan. Patienter som tidigare fått antibiotikarecept av andra läkare vid samma besvär utgår från att de bör få det igen.

Helene Bodegård förklarar att det kan handla om både uttalade önskemål om att få antibiotika och outtalade förväntningar. Ibland kanske det till och med är så att läkaren påverkas av sin egen föreställning om att patienten vill ha ett visst resultat av besöket.

– Det finns forskning som visar att det räcker att läkarna tror att patienterna vill ha antibiotika för att förskrivningen ska öka, säger hon.

Hennes budskap är att det går att komma förbi många av dessa psykologiska fällor och utmaningar med hjälp av de rätta verktygen:

– Det gäller att ha en medveten konsultationsmetodik med särskilt fokus på att förstå och bemöta patientens föreställningar och farhågor för att kunna nå fram till äkta samförstånd.

Metodiken patientcentrerad konsultation går bland annat ut på att läkaren inledningsvis ger patienten utrymme att tala om sitt perspektiv och aktivt frågar efter vad patienten tänker om sina besvär och vad hen hoppas att besöket ska leda till. Läkaren lyssnar och visar att patientens ord nått fram genom att bekräfta och sammanfatta. Först därefter är det dags att ta anamnes och göra undersökningar. Målet är att det hela ska utmynna i ett beslut som båda är delaktiga i om den fortsatta vägen.

Stramakursen innehåller föreläsningar och diskussion både om samtalsmetodik och om de senaste rönen om infektionsbehandling. Detta varvas med rollspelsövningar där deltagarna får turas om att spela läkare och patienter.

– Det brukar vara i patientrollen som man lär sig mest om vad som fungerar och inte, säger Helene Bodegård.

Hennes kollega Anna-Lena Fastén håller i den del av primärvårdsläkarkursen som handlar om onda halsar och andra vanliga infektioner i primärvården. Hon vill rusta deltagarna med kunskap som kan hjälpa dem i kommunikationen med patienterna om att använda antibiotika rätt, det vill säga för att rädda liv, förebygga komplikationer och minska symtom.

– Ibland finns ett missförstånd hos patienterna om att vi säger nej till antibiotika även om det skulle kunna göra patienten fortare frisk, säger hon.

– Att detta inte stämmer är en viktig pedagogisk poäng. Om antibiotika kan minska symtomen så är det verkligen viktigt att läkaren och patienten tillsammans avgör om det är värt de risker som följer med behandlingen. De gånger vi säger nej till antibiotika är när vi inte tror att det hjälper patienten.

I vilken omfattning som Stramas endagskurser om patientkonsultation kommer att fortsätta är ännu inte bestämt. Men Anna-Lena Fastén och Helene Bodegård har mött ett stort intresse för kurserna och tror att de har en viktig funktion att fylla.

– De flesta läkare ute på vårdcentralerna har bra koll på hur man bör göra när det gäller antibiotikaförskrivning och infektioner. Men ibland blir det ändå svårt att göra som man borde, säger Anna-Lena Fastén.

– Vi tror att det här kan vara ett sätt att ge läkarna verktyg att undvika onödig antibiotikaförskrivning.