Vitamintillskott förebygger inte infektionssjukdom hos äldre

En ny metaanalys visar att multivitaminer och mineraltillskott inte stärker immunförsvaret eller ger ett bättre skydd mot infektioner hos äldre personer. Endast åtta studier uppfyllde kriterierna för analysen.

15 apr 2005, kl 14:37
0

Äldre personer är den grupp i samhället som växer mest och med stigande ålder ökar också risken att drabbas av infektioner. Man räknar med att äldre löper upp till tio gånger högre risk att dö av en infektion än medelålders personer.
Mot den bakgrunden finns det ett ökat intresse och en ökad marknad för vitamintillskott, som påståtts ha en skyddande effekt mot infektioner. Undersökningar har visat att upp till
20 till 30 procent av befolkningen i industrialiserade länder använder vitaminsupplement trots att effekten inte är dokumenterad.
Det senare bekräftas nu av en metaanalys som publicerades i nätupplagan av British Medical Journal den 2 april 2005. Det behövs mycket mer forskning innan läkare kan rekommendera användning av mineraltillskott för att förebygga infektioner hos äldre personer, är slutsatsen av den. Det är den första metaanalysen som gjorts på den frågeställningen.

Få uppfyllde kriterierna
Forskarna gick igenom litteraturen för att hitta studier som undersökt effekten av vitamin- och mineraltillskott på infektion hos personer över 65 år. Av totalt 1 490 studier identifierade forskarna 36 potentiellt relevanta studier, men slutligen var det bara åtta som uppfyllde kriterierna och var randomiserade och kontrollerade. I analysen tog man bara med studier som mätt skillnaden i antalet dagar med infektion. Att så många studier föll bort berodde på att man ofta bara undersökt effekten på immunologiska markörer, och idag vet man inte om dessa har någon klinisk betydelse, påpekar forskarna.
Av de åtta studier som ingick var det tre som kom fram till att multivitaminer reducerade antalet dagar med infektion.
Men de var av skiftande kvalitet, vilket enligt forskarna kan bero på att studierna undersökt supplement med olika sammansättning samt att personernas allmäntillstånd kan ha varierat när studierna startade. I två studier ingick bara patienter från äldreboende och i en annan ingick en mycket högre andel personer med typ 2-diabetes än i de andra studierna. Dessutom kan studiernas längd ha påverkat samt under vilken årstid studierna genomfördes och vilka infektioner som undersöktes.

Det fanns litet i analysen som tydde på att vitamintillskott gav biverkningar, men det kan också bero på att dessa inte registrerades. Andra studier där personer använt högre doser av vitaminer har visat på vissa toxiska effekter.

Ger nya frågor
Generellt verkade studierna ha genererat fler frågor än de besvarat. Ett problem är att experterna fortfarande inte vet hur multivitaminer verkar eller om de ger någon effekt över huvud taget. Enligt vissa teorier skulle de stärka immunförsvaret medan andra föreslår att de kan förbättra en underliggande brist av något slag hos patienterna.
Enligt ett par studier kan folsyra ha effekt på kardiovaskulär sjukdom, medan däremot vitamin E inte verkar ha någon effekt. Att antioxidanter kan hjälpa mot vaskulär sjukdom betyder dock inte att de har effekt på infektion, påpekar forskarna.
Men i den aktuella analysen undersökte man bara effekten på infektion. Och multivitaminer skyddar inte mot infektion, speciellt inte om man har diabetes eller andra tillstånd där immunsystemet är nedsatt, skriver forskarna. De hjälper inte heller mot förkylning eller hosta.

Viktigt mäta klinisk effekt
Men samtidigt menar de att eftersom det finns ett så stort allmänintresse kan det vara motiverat med ytterligare forskning. Då är det viktigt att man mäter kliniska effekter som antal dagar med infektion. Studierna bör också bestå av olika armar för att kunna studera effekten av olika vitaminkombinationer och olika doser av dessa. Studierna bör också sträcka sig över minst ett år för att kunna registrera effekten under alla årstider.
Om nya analyser kommer fram till att vitamin- och mineraltillskott hjälper mot infektion bör man också analysera preparatens kostnadseffektivitet, menar forskarna.
Enligt Johan Fastbom på Äldrecentrum och Socialstyrelsens läkemedelsenhet vet man väldigt litet om användning av vitaminer hos äldre. Han känner inte till någon svensk studie.
Enligt Apotekets statistik uppgick den förskrivna försäljningen av vitaminer till personer över
65 år till totalt 164 definierade dygnsdoser per tusen invånare under 2004. Kvinnor använde något mer vitaminer än män och åldersgruppen över 85 år mer än de mellan 65 och 85 år.
? För ett och ett halvt år sedan omdefinierades många av vitaminpreparaten till kosttillskott. Egenvården, som är minst lika stor, är alltså inte redovisad här, säger Karolina Antonov på Apoteket.