Vill se hårdare reglering av homeopati

Vill se hårdare reglering av homeopati

De europeiska vetenskapsakademierna vill med ett gemensamt uttalande förmå lagstiftarna på EU-nivå att skärpa reglerna kring homeopatiska produkter.

24 okt 2017, kl 12:23
2

Annons

Dan Larhammar.

Regelverket kring homeopatiska produkter, det vill säga preparat som tillverkats enligt en homeopatisk metod och som marknadsförs och säljs med påståenden om positiva hälsoeffekter, bör skärpas. Det är kontentan i ett gemensamt uttalande av the European academies science advisory council, EASAC.

– Det här är preparat där det saknas evidens för vad de påstås kunna åstadkomma. Människor har rätt att få information om att det de lägger tid och pengar på i bästa fall inte kan fungera bättre än placebo, säger Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet.

Dan Larhammar är också ledamot i Kungliga Vetenskapsakademien, KVA, som är den svenska representanten i den europeiska organisationen. Nyligen presenterade han det gemensamma uttalandet vid ett seminarium på KVA som arrangerades ihop med Apotekarsocieteten.

Användningen av homeopatiska produkter skiljer sig kraftigt åt i Europa. I Sverige använde cirka en procent av befolkningen homeopatiska produkter under de senaste 12 månaderna, enligt en enkätundersökning från branschföreningen för homeopatikaproducenter ECHAMP, medan motsvarande siffra var cirka 13 procent i Österrike, Frankrike och Tyskland. Totalt var den europeiska marknaden för homeopatiska produkter värd över nio miljarder kronor år 2015.

– Prognosen är att homeopati ökar, åtminstone globalt. Förutom att det är oetiskt att påstå att något har effekt trots att det saknas evidens innebär homeopatiska preparat också en risk för patienten om möjligheten till korrekt vård skjuts upp, säger Dan Larhammar.

I framtagandet av det gemensamma uttalandet har EASAC gått igenom den befintliga vetenskapliga forskningen på området, och det är på dessa rön slutsatserna i uttalandet baseras.

Huvudpunkterna som EASAC lyfter fram är att de påståenden som görs om homeopatiska preparat och deras effekter är orimliga och oförenliga med vetenskapliga grundlagar.

Det homeopatiska konceptet går ut på att effekten av ett ämne ökar med utspädning. Det betyder att ämnen som påstås ha hälsobringande effekter för olika åkommor, som örter eller metaller, späds ut många gånger om för att sedan skapa ett ”minne” i vattnet, som anses utöva effekten. Under tillverkningsprocessen har också sättet preparatet skakas på stor betydelse.

EASAC påpekar vidare att den eventuella effekt som enskilda individer kan uppleva av homeopatiska preparat är oskiljbar från en placeboeffekt och att man efter utvärdering av den forskning som finns inte har kunnat hitta några sjukdomar där det finns reproducerbara vetenskapliga bevis för att homeopati har någon effekt, annat än placebo.

Vidare lyfts oron för bristande patientsäkerhet i och med marknadsföring och försäljning av homeopatiska produkter.

Förespråkande av homeopati kan utsätta patienten för fara om det försenar adekvat medicinsk behandling eller gör så att sådan uteblir. Dessutom är kvalitetskontrollen vid tillverkning av homeopatiska produkter bristfällig, vilket medför en risk att vissa innehåller för hög dos av aktuellt ämne, säger Dan Larhammar.

EASAC lyfter också frågan om användning av homeopatiska preparat inom veterinärmedicin och konstaterar att inte heller där finns några vetenskapliga bevis för att homeopatiska preparat fungerar.

– Däremot kan de orsaka stort lidande hos djur och hela djurbesättningar som får homeopatiska preparat i stället för nödvändig medicinsk behandling.

Dan Larhammar säger att uttalandet ska ses som ett avstamp för att försöka få till stånd en mer restriktiv och gemensam europeisk hållning i frågan. Den gemensamma läkemedelsregleringen i EU styrs av ett läkemedelsdirektiv, som inte är en bindande rättsakt utan sätter upp målen för vad EU-länderna ska åstadkomma inom vissa områden. Det gör att hanteringen av homeopatiska preparat varierar i Europa.

– Vi hoppas att vårt uttalande ska kunna användas av läkemedelsmyndigheter och politiker inom EU. I nuläget är vi i kontakt med den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA för att diskutera frågan och hur vi ska gå vidare för att nå politikerna på bästa sätt, säger Dan Larhammar.

2 Kommentarer

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

 1. Om nu homeopatiska preparat är så verkningslösa som det antyds varför ska de då regleras. Om regleringen är till för att folk ska förstå att de kastar pengar i sjön då preparaten är verkningslösa finns det ju faktiskt andra lösningar. T ex att förskriva att det måste stå på preparaten att de bara består av vatten och därför är verkningslösa. Då kanske inga vill köpa dem och så slipper vi ett dyrt regelverk som ska kontrolleras.

  Eller är det så att en reglering behövs för att ge fler arbetstillfällen i både kliniska studier och i inspektionsledet? Eller är det så att det finns risk att de verkligen är verksamma och att det därför finns rädsla för att släppa homeopatiska preparat fria?

  Oavsett orsak så verkar det lite överdrivet att kräva ett nytt regelverk för något som inte anses ha någon som helst effekt.

 2. Hej, homeopatiska produkter, liksom andra som säljs och marknadsförs för någon typ av intag, måste ha en tydlig innehållsförteckning. Däremot kan det vara svårt att förstå vad det innebär när det t ex står att innehållet är xxx C100, vilket betyder att att 1 g ämne blandats i 99 g vatten varefter 1 ml av blandningen spätts ut i 99 ml vatten. Efter att upprepats 100 ggr har man alltså spädningen C100, vilket alltså enbart är vatten,
  Se nedan om regleringen för substanser som utger sig för att ha en behandlande effekt. Saxat ur Läkemedelsverkets vägledningsbroschyr “Läkemedel eller inte läkemedel”:
  Enligt 1§ läkemedelslagen avses med läkemedel varje substans eller kombination av substanser som
  • tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom
  hos människor eller djur,
  eller
  • kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera
  fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för
  att ställa diagnos.
  Alla ska känna sig trygga med att de läkemedel som de använder både är effektiva mot deras sjukdom och att riskerna med att använda läkemedlet uppvägs av nyttan av läkemedlet. Hela tanken med att använda läkemedel är att göra förändringar i kroppen, till exempel att sänka blodtrycket eller att dämpa känslan av smärta. Vid alla förändringar måste riskerna noga vägas mot nyttan. Ineffektiva läkemedel gör att en sjukdom inte behandlas på rätt sätt. Syftet med lagen är därför både att skydda människor och djur vid användningen av produkter som påverkar kroppen och att skydda patienter mot produkter som inte har de effekter som utlovas.
  Länk: https://lakemedelsverket.se/upload/allmanhet/Olagliga_lakemedel/Lakemedel%20eller%20inte%20lakemedel_en%20v%c3%a4gledning.pdf