VI TYCKER: Ekbergs registerförslag…

Den 3 juni presenterades Ekbergs utredning ?Ökad patientsäkerhet på läkemedelsområdet?. Han föreslår att Apoteket och Socialstyrelsen får inrätta läkemedelsregister, men inte landstingen.

16 jun 2003, kl 13:38
0

Annons

Mikael Svensson, läkemedelsenheten, Östergötland

Patienter har nog svårt att förstå att sjukvården undantas från information som kan förbättra kvalitet och säkerhet i behandlingen. För att förbättra användningen av läkemedel krävs att information om uttagen på individuell nivå återförs till sjukvården. Utredningen missar målet när det gäller landstingens behov av att värdera läkemedelsbehandling i förhållande till andra behandlingsalternativ. Landstingsförbundets förslag ger betydligt större möjligheter till förbättring utan att patientens integritet riskeras.Richard Bergström, vd Läkemedelsindustriföreningen

Jag tror de flesta är besvikna på utredningen. Sjukvården å sin sida önskar bättre möjligheter att följa läkemedelsanvändningen på individnivå. Samtidigt har myndigheterna och industrin behov av att kunna följa nya läkemedel på en högre nivå och att studera nyttan i klinisk vardag. De svenska systemen ger unika möjligheter till sådan kunskap. Det borde vara tekniskt möjligt att förena detta med respekten för den enskildes integritet.Margit Gennser, riksdagsledamot (m) 1982-2002

Obligatorisk registrering i samband med sjukdom och läkemedel ska endast förekomma i undantagsfall. I SOU 2003: 52 saknas tunga skäl för att apoteken ska föra register över alla läkemedelsköp utan patientens samtycke. Förslaget motiveras med patientsäkerhet. Vid besök på olika vårdcentraler kan tillgången till fullständiga patientjournaler försvåras. Är detta problemet löses det enklast med IT-teknik. Syftet med förslaget verkar vara ett annat ? att skapa nationella läkemedelsprofiler med på sikt kommersiellt värde.Carola Lemne, vd Danderyds sjukhus AB

Dagens patienter är alltmer multisjuka, vilket gör att de uppsöker flera vårdinstanser och förskrivare över en lång tidsperiod. Det förfaller mig mycket otillfredsställande att landstingsvisa register utesluts. Det är just sådana register som skulle ge mest patientnytta och höjning av säkerheten. På samma sätt som vid uppgiftslämning till förskrivare skall naturligtvis patienten lämna sitt medgivande till att uppgifterna lämnas ut till samtliga berörda vårdgivare.Lena Westin, Konsumentinstitutet Kilen

Ett individbaserat register kan bara delvis öka kunskapen om läkemedelsanvändningen. Trots utredningens ord om patientsäkerhet och patientnytta är frånvaron av konkreta handlingsplaner beträffande konsumentrapporter total. Det räcker inte att bygga kunskaper ?över huvudet? på patienterna. Patienterna måste involveras och samtalas med om användning och erfarenheter. Många läkares brist på kunskap måste också uppmärksammas och det patriarkala sjukvårdsystemet ifrågasättas. Förbättrad patientsäkerhet kräver nytänkande. Ur patientsäkerhetssynpunkt är det bråttom.