Annons
Utredningen vill stärka apoteksforskningen

Utredningen vill stärka apoteksforskningen

Apotekarsocieteten får en central roll i den framtida forskningen inom samhällsfarmaci.

10 mar 2017, kl 10:35
0

Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten.

De fyra miljoner kronor som Vetenskapsrådet disponerar årligen för forskning inom det mer allmänna området farmaci ska öronmärkas för ämnesområdet samhällsfarmaci, föreslår apoteksutredningen.

Samhällsfarmaci är en vetenskaplig disciplin som behandlar strategier för att förbättra läkemedelsanvändning i samhället genom till exempel farmaceutiska interventioner på apotek, hur farmaceuter utövar yrkesrollen och samverkan mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården.

I dag sker den typen av forskning på enstaka lärosäten och av enstaka forskare, men utredningen ser ett behov av att området ges större plats. Förutom att medel från Vetenskapsrådet öronmärks för samhällsfarmaci föreslås att Apotekarsocieteten får rollen att samla aktörer från apoteksbranschen, relevanta professioner, akademi och landsting till en samverkansgrupp som ska initiera forskning inom området.

– Det är oerhört viktigt att vi i Sverige bedriver forskning och gör evidensbaserade studier inom det här området, både för vår egen del men också för att skaffa den kompetens som behövs för att kunna utvärdera den internationella forskning som pågår. På så vis kan vi också bedöma vad av denna som kan vara relevant för Sverige, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Behovet av mer akademisk forskningen inom apoteksområdet är en fråga som Apotekarsocieteten har lyft gentemot utredningen och att frågan nu prioriteras tas emot positivt.

– Sedan omregleringen har den här forskningen minskat och blivit mer fragmenterad. För att vi ska få utväxling inom detta viktiga forskningsområde tror både vi och utredaren att det är viktigt att samla alla aktörerna och lyfta frågan. Som oberoende aktör kan Apotekarsocieteten ta den samlande rollen. Dessutom har vi en hel del kompetens inom området internt, vilket är värdefullt, säger Karin Meyer.

Karin Meyer vill inte föregå samverkansgruppen med vilken forskning man ska initiera men lyfter den ökade e-handeln med läkemedel som ett intressant område.

– Det är ett tydligt område där det behövs mer forskning om vad den explosionsartade utvecklingen inom e-handel får för implikationer för patienterna och läkemedelsanvändningen. Det behövs också forskning om och hur rådgivning och expeditionsfunktion kan utformas på bästa sätt, säger Karin Meyer.

Delbetänkandet i apoteksutredningen består av cirka 1000 sidor och ska skickas ut på remiss innan den slutliga versionen fastställs.