Annons

Uppsikten över receptfritt kritiseras

Reglerna för vad som ska gälla när receptfria läkemedel säljs i detaljhandeln är oklara tycker flera remissinstanser. Meningarna går isär när det gäller hur produkterna ska övervakas. Omstruktureringsbolaget menar att otydligheterna riskerar sänka priset på apoteken som säljs ut.

24 sep 2009, kl 15:57
0

Läkemedelsverkets förslag till vad som ska gälla för detaljhandlare som säljer receptfria läkemedel har nu fått svar på tal.
Omstruktureringsbolaget, OAB tycker de är oklara och riskerar att ?utgöra en stor belastning på avyttringsprocessen och det förväntade försäljningspriset? på utförsäljningen av apoteken.

En fråga
som engagerat de flesta som svarat på remissen är att läkemedlen enligt förslaget ska förvaras under direkt uppsikt av personal.
En falang till exempel Livsmedelshandlarna, Svensk Handel och Svensk Egenvård tycker det är att gå för långt, det räcker att personalen har läkemedlen under uppsikt anser de och får stöd av Lif som menar att kameror, speglar etcetera är sätt att hantera frågan.
Konkurrensverket och Socialstyrelsen anser att formuleringen är otydlig och behöver preciseras.
Det tycker också bland andra Apotekarsocieteten, Apotekarsällskapet, Tamro, Apoteket, Sveriges läkarförbund och de två fackliga organisationerna Sveriges Farmacevtförbund och Farmaciförbundet som alla vill ha skarpare formuleringar, som går ut på att preparaten inte får vara gripbara för kunden.

Flera remissinstanser
, främst de som kritiserar att läkemedlen blir för tillgängliga i butiken med det nuvarande förslaget passar också på att kritisera den långa lista med OTC-preparat som Läkemedelsverket förslagit ska få säljas i detaljhandel.

Sveriges Farmacevtförbund
tycker till exempel att man ska använda sig av försiktighetsprincipen och stegvis göra fler produkter tillgängliga.
Rådgivning är en annan fråga som oroar, främst den farmacevtiska professionen, men också till exempel läkarförbundet.
? Men i den frågan, vad personalen får säga eller inte har vi inte fått något bemyndigande att ge några föreskrifter, säger Johanna Lindholm på Läkemedelsverket.

I beslutet
om försäljning i detljhandel har regeringen, med hänvisning till yttrandefriheten, nöjt sig med att konstatera att den som inte är farmacevt inte heller bör ge farmacevtisk rådgivning. Det är alltså inte reglerat vad personal får eller inte får säga. Däremot ska det finnas information på försäljningsstället om var man kan få farmacevtisk sådan.
Det tycker också flera av de som svarat på remissen behöver göras tydligare; räcker det med muntlig sådan eller ska det finns anslaget?

Flera vill
också att det ska vara obligatoriskt att bipacksedlarna finns att tillgå, antingen via en dataterminal eller på annat sätt.
Men inte heller här har Läkemedelsverket kunnat komma med krav, eftersom regeringen bestämt att handeln inte ska vara tvingad att ha dessa tillgängliga för kunderna.

Läkemedelsverket räknar
med att föreskrifterna ska vara klara mot slutet av oktober.
? Vi får gå igenom dem utifrån de synpunkter vi fått. Bland annat behöver vi tydligare beskriva vad vi menar med att läkemedlen ska vara under direkt uppsikt.
Tanken är att produkterna ska finnas i hyllor gripbara för kunderna, men åtskilda från andra varor.
? Har man inte personal i butiken som har uppsikt över hyllorna, då får man placera läkemedlen på ett annat sätt.

Men slutet av oktober
tycker OAB är för sent. Senast i början av oktober vill de att det ska vara klart.
Omstruktureringsbolaget vill ha utvecklade och preciserade föreskrifter så att apoteksmarknaden kan agera konkurrensneutralt ?vad gäller OTC-försäljningen i förhållande till detaljhandel som sker utanför apoteksmarknaden.?
Men det är lite oklart i remissvaret om OAB anser att samma regler ska gälla för försäljning av receptfritt på apotek och på Ica.