Annons
Toablock renade inte vatten på sjukhus

Toablock renade inte vatten på sjukhus

Användning av läkemedelsrenaren Pcure vid Akademiska sjukhuset i Uppsala hade ingen effekt på mängden läkemedelsrester i avloppsvattnet, visar ny studie.

7 dec 2018, kl 15:24
0

Annons
Josef Järhult

Josef Järhult.

Forskare vid Uppsala universitet har genomfört en 16 veckor lång studie av användning av läkemedelsrenaren Pcure vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Resultaten visar att mängden läkemedelsrester i avloppsvatten när Pcure användes inte skiljde sig från när den inte gjorde det.

– I nuvarande form är den inte användbar som läkemedelsrenare, säger Josef Järhult, infektionsläkare och vetenskapligt ansvarig för studien, som är publicerad i tidskriften Infection ecology & epidemiology.

Pcure är ett toalettblock som ska fästas på insidan av toaletten och enligt företaget bakom produkten, Pharem Biotech, bryta ned läkemedelsrester vid spolning med hjälp av enzymer. Läkemedelsvärlden har tidigare i år skrivit om Pcure för hemmabruk, som efter en kort tids försäljning på Apoteket AB, utgick ur sortimentet efter att både effekt och brist på vetenskapliga studier ifrågasatts.

Produkten marknadsförs också som ett alternativ för sjukhus att rena sitt avloppsvatten från läkemedelsrester. Dock saknas i dag kända studier om effekt i praktisk tillämpning och resultaten från den nu aktuella Uppsala-studien ger heller inget sådant stöd.

– Det är en stor skillnad på test i labbmiljö och i verkligheten där enzymerna till exempel späds ut på ett annat sätt och träffar på andra typer av ämnen och mikroorganismer, säger Josef Järhult.

Inför studien köpte forskarna in 2 088 toalettblock av typen ”Pcure hospital” som randomiserades till att användas olika veckor på 261 av sjukhusets toaletter. Studien pågick i 16 veckor och randomiseringen skedde i block om fyra, där varje block utgjordes av två veckor med Pcure och två utan, i slumpmässig ordning.

Vatten från en av sjukhusets tre avloppsstammar, dit avloppsvattnet från de undersökta toaletterna gick, samlades upp kontinuerligt och analyserades för 102 olika läkemedelsrester. Totalt samlades 96 vattenprover in – hälften med användning av Pcure och hälften utan. Proverna analyserades med vätskekromatografi och masspektrometri och totalt hittades 51 av de 102 läkemedelssubstanserna, vilka alltså var de som ingick i de efterföljande analyserna.

Den huvudsakliga statistiska analysen visar att mängden läkemedelsrester av de 51 substanserna i avloppsvattnet inte skilde sig åt i de fall där Pcure använts och där den inte gjort det.

Vid vidare statistiska analyser fann forskarna signifikanta skillnader mellan grupperna för sju av substanserna. I tre av fallen var koncentrationen lägre med Pcure och i fyra högre.

– Statistiska metoder har vanligen fem procents risk för att vara falskt positiva och de här resultaten, där läkemedelsresterna faktiskt oftare verkade öka med användning av Pcure, tyder på ett sådant fel.

Forskarna fortsatte att analysera vattenproverna på en rad olika sätt och för olika subgrupper av läkemedel utan att hitta några påtagliga skillnader.

I en analys av enbart de läkemedelssubstanser som bolaget Pharem Biotech angett att Pcure ska vara effektivt mot såg dock forskarna en möjlig effekt.

– De resultaten gör att vi inte kan utesluta en liten effekt av Pcure, men effekten var inte genomgående för alla analyser och är i sådana fall långt ifrån storleksordningen att ha någon biologisk relevans, säger Josef Järhult.

I en intervju med Läkemedelsvärlden tidigare i år hoppades man från Apoteket AB:s sida att Pcure åter skulle kunna tas in i sortimentet eftersom man ”vet att den fungerar” och ”verkligen tror på produkten”.

Vad säger era resultat om användning av Pcure i hemmiljö?
– Jag kan bara med säkerhet uttala mig om vår studie som gjordes i sjukhusmiljö, men det finns ingen anledning att tro att resultaten inte gäller även för hemmabruk. Det är otroligt viktigt att man testar produkter i praktisk tillämpning innan man marknadsför dem med olika påståenden om effekt. Och som forskare har vi ett ansvar att testa och göra noggranna utvärderingar på ett opartiskt, vetenskapligt och tydligt sätt, vilket jag tycker att vi har gjort här.

Akademiska sjukhuset kommer nu att utvärdera annan teknik för läkemedelsrening och ska enligt ett pressmeddelande installera en anläggning för ozonrening i pilotskala under december.