Stora vinster med betablockad vid hjärtsvikt

På bara några år har betablockad fått stark dokumentation för behandling av hjärtsvikt med nedsatt pumpförmåga. Effekterna är klara och tydliga, men mekanismen fortfarande okänd.

20 jun 2001, kl 18:38
0

Annons

I dag finns mycket och stark dokumentation som talar för att betablockad ska ges till hjärtsviktspatienter. De vetenskapliga studierna har visat positiva effekter på morbiditet och mortalitet när de ges som tillägg till konventionell behandling, det vill säga diuretika och ACE-hämmare. Nyligen, den 31 maj 2001, publicerades i New England Journal of Medicine ytterligare två studier, Best och Copernicus, som bekräftar betablockarnas ställning vid hjärtsvikt. Men det har tagit runt 25 år att komma dit vi står i dag.

Ett stort internationellt hjärtcenter är Göteborg, där läkare från Sahlgrenska sjukhuset utvecklat grundläggande principer runt metoprolol, till stor del i samarbete med Astra. Arbetet resulterade i flera studier som visade positiva effekter hos patienter som fick betablockad efter hjärtinfarkt. Hos de patienter som dessutom hade hjärtsvikt eller stora infarkter blev effekterna ännu större.

Dramatisk effekt på plötslig död
Forskarna kunde tidigt beskriva två olika effekter av behandling med betablockad; en akut effekt över dagar och en kronisk effekt som framträder mer successivt under veckor till månader.
Vid hjärtsvikt ökar sympatikustonus och den kroniska stimuleringen tycks inducera en mängd negativa effekter på hjärtat. Betablockad sänker hjärtfrekvensen vilket vid akut myokardischemi och hjärtinfarkt ger en minskad syrekonsumtion i hjärtat. Det kan tyckas märkligt eftersom den negativa inotropa effekten av betablockerare vid hjärtsvikt snarare borde ge en försämrad hjärtfunktion.

Effekten kan också uppnås genom att väggtensionen i hjärtat minskar.

Vidare är antiischemisk effekt, skydd från toxiska katekolamineffekter på myokardcellerna, uppreglering av betareceptorer i hjärtmuskeln samt förbättrad kronotrop/ inotrop relation andra tänkbara inslag.

Det är även möjligt med ett antiarytmiskt inslag i betablockadens effekt. I ett flertal publicerade studier har forskarna beskrivit
en dramatisk effekt på plötslig död/hjärtstillestånd med en sänkning på runt 40 procent.

Fler studier pågår, bland annat en europeisk där metoprolol och carvedilol jämförs mot varandra.