Annons

Stockholmsvården bryter mot patientdatalagen

Patienter som behandlas av sjukvården i Stockholm kan idag inte spärra uppgifter om läkemedel och viktig medicinsk information i sin journal. Men det strider mot patientdatalagen. Styrelsen för Stockholms läns sjukvårdsområde har backat efter kritik från Datainspektionen.

26 mar 2010, kl 10:45
0

Annons

När den gemensamma journalföringen infördes i Stockholms läns sjukvårdsområde i juni förra året beslutade styrelsen att uppgifter i läkemedelsjournalen och viktig medicinsk information inte skulle kunna spärras.
? Chefsläkarna såg det som en intressekonflikt mellan det medicinska säkerhetstänkandet och patientens rätt till konfidentialitet och beslutade att pröva möjligheten att inte göra det möjligt att spärra de här uppgifterna, säger Bo Vikström överläkare och systemägare för det gemensamma journalsystemet Takecare.

Men efter
att en anmälan kommit till Datainspektionen, som nu slagit fast att det strider mot lagen, och sjukvårdsområdets policygrupp studerat patientdatalagen ska spärrmöjligheten införas.
När det gäller läkemedelslistan finns sedan början av februari spärrmöjligheten. Men den är ännu inte i bruk.
? Policygruppen vill att spärrfunktionen görs tydligare med en bättre signalering till läkaren att det finns spärrad information, säger Bo Vikström.
Men i juni räknar han med att funktionen för läkemedel ska vara igång.
När det gäller möjligheten att spärra viktig medicinsk information kommer det att ta längre tid.
? Det är en mycket större fråga och gäller till exempel information om blodsmitta eller om en patient bär på multiresistenta bakterier för att bara nämna ett par. Här är ju problemet att vi kan spärra sådant som äventyrar säkerheten för andra patienter och medarbetare, menar Bo Vikström.
Idag går det inte att spärra den informationen i journalsystemet men möjligheten utreds.
? Och det kommer att gå, försäkrar Bo Vikström.

Här gäller dock
samma som för läkemedelslistan att policygruppen vill att det klart signaleras att det finns spärrad information.
När den funktionen införs är oklart, men i slutet av juni ska Stockholms läns sjukvårdsområde komma in med en plan till Datainspektionen om när och hur den funktionen är tänkt att bli.
Men inte förrän till sommaren är det möjligt för en patient att få information om läkemedel spärrad. Hur länge det dröjer när det gäller viktig medicinsk information är ännu inte klart.

Den 1 juli 2008
kom den nya patientdatalagen som gjorde det möjligt för olika vårdgivare att ta del av varandras patientjournaler, så kallad sammanhållen journalföring. Enligt lagen ska patienten informeras om vad det innebär och samtidigt möjlighet att säga nej till att hela eller delar av dokumentationen blir tillgänglig för andra vårdgivare.
Stockholms läns sjukvårdsområde ansvarar för landstingets psykiatri, beroendevård, rättspsykiatri och primärvård.