Annons

Rekombinant hirudin var effektivare än heparin vid instabil kranskärlssjukdom

Instabil kranskärlssjukdom lämpar sig väl för antitrombotisk terapi eftersom de flesta patienter har tromboser i kranskärlen som leder till en stor risk för akut hjärtinfarkt och hjärtdöd. Under 1990-talet har acetylsalicylsyra i kombination med heparin reducerat dödligheten hos dessa patienter.Under senare år har flera nya läkemedel provats för att ytterligare minska risken för infarkt och […]

4 jul 2002, kl 07:01
0

Annons

Instabil kranskärlssjukdom lämpar sig väl för antitrombotisk terapi eftersom de flesta patienter har tromboser i kranskärlen som leder till en stor risk för akut hjärtinfarkt och hjärtdöd. Under 1990-talet har acetylsalicylsyra i kombination med heparin reducerat dödligheten hos dessa patienter.
Under senare år har flera nya läkemedel provats för att ytterligare minska risken för infarkt och död. Lepirudin (Aventis) är ett rekombinant hirudin som provats i Oasis-II-studien.
10 141 patienter med instabil angina eller misstänkt hjärtinfarkt randomiserades till antingen heparin eller rekombinant hirudin i en dubbelblind studie. Det primära måttet var kardiovaskulär död eller ny hjärtinfarkt inom sju dagar.
Efter sju dagar hade 213 patienter  (4,2 procent) i den heparinbehandlade gruppen  avlidit i kardiovaskulär död eller fått en ny hjärtinfarkt. I den hirudinbehandlade gruppen var antalet 182 personer (3,6 procent). Det innebar en relativ riskminskning för den senare gruppen till 0,84 (95-procentigt konfidensintervall var 0,69?1,02) och p=0,077. Denna riskminskning var ej signifikant.
Om även förekomsten av refraktär angina medräknas steg antalet patienter till 340 i heparingruppen och 284 i hirudingruppen, vilket gav en minskning av den relativa risken till 0,82 (95-procentigt konfidensintervall var 0,59?0,99) och p=0,0125.
Effektiviteten hos hirudin avspeglades också i att hirudin orsakade fler omfattande blödningar än heparin ? behov av transfusioner uppstod i 59 fall i hirudingruppen och 34 fall i heparingruppen. Men den ökade blödningsrisken återspeglades inte i fatala händelser. Antalet livshotande blödningar och fall av hemorragisk stroke var desamma i båda patientgrupperna.
I en ledarkommentar  understryker Lars Wallentin, professor i kardiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, att patienter med instabil kranskärlssjukdom löper en ökad risk under en till tre månader efter det att de initiala symtomen debuterade. De nya antitrombotiska läkemedlen tycks minska riskerna så länge behandling ges under den första akuta fasen. Men för att minska den 15-procentiga risken för en ny hjärtinfarkt hos patienterna inom en tremånadersperiod behövs ytterligare åtgärder. n
The Lancet 1999;353:429?38, 423?4