?Presentartiklar får endast utdelas med stor återhållsamhet och vara av obetydligt värde?

I Läkemedelsvärlden nummer 1-2/02 diskuterades att informationen måste vara selektiv och riktad, vad som gäller för skriftlig information och vad den måste innehålla. Mått och omfång togs också upp liksom att all text måste vara lätt läsbar och placeras så att den uppmärksammas. Nu går vi vidare och avslutar med att redogöra för vad som […]

23 feb 2002, kl 15:46
0

I Läkemedelsvärlden nummer 1-2/02 diskuterades att informationen måste vara selektiv och riktad, vad som gäller för skriftlig information och vad den måste innehålla. Mått och omfång togs också upp liksom att all text måste vara lätt läsbar och placeras så att den uppmärksammas.

Nu går vi vidare och avslutar med att redogöra för vad som gäller muntlig information, förmåner och presenter samt vem som hålls ansvarig för informationen.

Artikel 21 ? Muntlig information

Muntlig läkemedelsinformation är sådan som förmedlas personligen av företrädare för läkemedelsföretag. Sådan information kan förekomma i samband med enskilda besök, klinikbesök, utbildningssammankomster, symposier, konferenser och andra former av sammankomster. Dessa ska avse förmedling av fakta och sakuppgifter samt anordnas så att de för mottagarna av informationen ingår som ett nyttigt och naturligt led i deras tjänsteutövning.

Artikel 22

Muntlig läkemedelsinformation förmedlas av läkemedelskonsulenter och andra auktoriserade läkemedelsinformatörer. Vid informationen får jämte sådan informatör också personer med särskild sakkunskap anlitas. För att bli auktoriserad måste personen genomgått Läkemedelsindustriföreningens utbildning eller besitta motsvarande kunskaper.

Artikel 23

När en åtgärd för muntlig information planeras, skall läkemedelsföretaget i god tid och på lämpligt sätt underrätta den eller dem som åtgärden avser.

I förekommande fall bör också den som intar ställning av huvudman för mottagarna underrättas.

Underrättelse om muntlig information skall vara utformad så att det omedelbart framgår att det är inbjudan till en informationsåtgärd, dels vad informationen handlar om.

Artikel 24 ? Förmåner

Förplägnad och andra förmåner får inte vara av sådan art eller omfattning att det finns någon risk för att mottagarna skall låta sig påverkas därav i sin tjänsteutövning. Läkemedelsföretaget får inte lämna eller utlova ersättning, för deltagande vid information eller för utlägg i anslutning därtill, om inte huvudmannen har medgivit det.

Artikel 24 A – Bidragsöverenskommelsen

Läkemedelsföretag skall vid marknadsaktiviteter riktade till andra än läkare iaktta den mellan Sveriges Läkareförbund och Läkemedelsindustriföreningen träffade överenskommelsen angående kostnader i samband med olika slag av sammankomster.

Artikel 25 – Återkoppling

Vid muntlig information skall mottagarna beredas tillfälle att redovisa sina erfarenheter av och synpunkter på läkemedel som behandlas vid tillfället. Företrädarna skall vidarebefordra dessa uppgifter till företaget.

Artikel 26 – Läkemedelsprover

Ifråga om tillhandahållande av läkemedelsprover gäller vad Läkemedelsverket föreskrivit.

Artikel 27 – Hjälpmedel

Hjälpmedel som fyller ändamålet att underlätta hälso- och sjukvårdspersonalens och patientens rätta användning av läkemedlet får utdelas i den omfattning som är sakligt motiverad från behandlingssynpunkt.

Hjälpmedel som underlättar förskrivning av läkemedel skall utdelas med återhållsamhet och endast efter beställning av mottagare som har förskrivningsrätt. Hjälpmedel får ej ges mer påkostat utseende än vad en ändamålsenlig utformning kräver.

Artikel 28 – Presentartiklar

Presentartiklar får utdelas endast med stor återhållsamhet och får endast avse artiklar av obetydligt värde för mottagaren. På sådana artiklar skall anges läkemedelsföretagets namn eller namnet på företagets ombud i Sverige; därutöver eller i dess ställe får anges av företaget använt varumärke. Annat tryck får ej förekomma.

Artikel 29 – Ansvarsregler

Ansvaret för läkemedelsinformationen gäller såväl form som allt innehåll. Att informationens innehåll och form hämtats från annat håll är ovidkommande ur ansvarssynpunkt.

Artikel 30 – Ansvarsbärare

Vederbörande läkemedelsföretag eller dess ombud i Sverige är ansvarigt för att Regler för läkemedelsinformation följs. Ombudets ansvar gäller även när informationen administreras direkt av den utländske huvudmannen.

Artikel 31

Inom varje läkemedelsföretag skall utses en lämplig befattningshavare i ansvarig ställning, som har att i samråd med övriga berörda inom företaget övervaka den information och de marknadsföringsåtgärder som utgår från företaget. Han skall vara företagets kontaktman i informations- och marknadsföringsetiska frågor.

Artikel 32 – Bevisskyldighet

Läkemedelsföretag skall kunna visa att uppgifter och påståenden i dess läkemedelsinformation är riktiga. Företaget skall vara berett att utan dröjsmål fullgöra sin bevisskyldighet.

Den fullständiga regelsamlingen finns på internet på http://www.lif.se/info/Branschinfo/Etiska/regler.asp

Där finns också LIF:s stadgar, arbetsordningen för IGM och NBL samt bilagor.

Övriga artiklar har diskuterats i LMV 1-2/02, 11/01 och 10/01.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng