Annons
Ökad dödlighet vid kininbehandling

Ökad dödlighet vid kininbehandling

Långtidsbehandling med kinin hade samband med ökad dödlighet, särskilt för yngre, visar studie.

9 maj 2017, kl 18:00
0

Annons

Studien publiceras i ett research letter i den vetenskapliga tidskriften JAMA. Kinin, framför allt känt som behandling för malaria, har även i decennier använts som behandling vid idiopatiska muskelkramper, det vill säga kramper utan känd orsak. År 2006 varnade den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för off label-användandet av kinin, och angav som bakgrund över 600 biverkningshändelser med allvarligt resultat, varav 95 dödsfall. Kinin finns också i drycker som tonic.

I observationsstudien har forskare vid Université Paris Est Créteil analyserat data från primärvården i Storbritannien. Alla patienter inkluderades som fått kininsulfat, kininbisulfat eller kinindihydroklorid utskrivet för idiopatisk muskelkramp eller för det som kallas restless legs syndrom, i en medeldos av 100 mg per dag eller mer, under minst ett år under perioden 1990 till 2014.

Gruppen, som omfattade 44 699 personer, följdes upp under en period med medianvärdet 5,7 år. Personerna tog i mediantal 203 mg kinin per dygn. Som jämförelsegrupp inkluderades individer med muskelkramper eller restless legs syndrom som inte förskrivits kinin. För varje kininexponerad person inkluderades tre icke exponerade. Kontrollgruppen bestod av 130 496 personer. Jämförelserna i dödstal kontrollerades för bland annat ålder, sociodemografisk data, andra sjukdomar och andra utskrivna läkemedel.

I gruppen som tog kinin rapporterades 11 598 dödsfall, vilket motsvarade 4,2 per 100 personår. I jämförelsegruppen var dödsfallen till antalet 26 753, vilket innebar 3,2 per 100 personår. Den ökade risken för dödsfall var tydligast bland individerna under 50 år. Där var dödligheten omkring tre gånger så hög i gruppen som tog kinin jämfört med hos de som inte gjorde det. En dosrelaterad effekt kunde också ses, där dödligheten ökade vid en daglig dos på 200 mg eller mer.

Kortvarigt intag av kinin kan enligt tidigare forskning leda till livshotande biverkningar, som till exempel trombocytopeni eller hjärtarytmier. Dödligheten vid långtidsexponering har inte tidigare undersökts, skriver artikelförfattarna.

En svaghet i studien är att andra bakomliggande orsaker kan ha spelat roll. Data över kininintag via dryck har inte heller varit tillgänglig. Ett dagligt intag av cirka en liter tonic motsvarar en dygnsdos på omkring 100 mg kinin. Den kramplösande effekten av kinin bör noga vägas mot riskerna, skriver forskarna i artikeln.