Nya kontraindikationer för ergotamin

Novartis varnar läkare i Kanada för ökad risk för stroke och gangrän om läkemedel innehållande ergotamin tas samtidigt med antibiotika, antivirala medel eller vissa svampmedel.

21 feb 2003, kl 16:22
0

Efter diskussioner med det kanadensiska hälsodepartementet, Health Canada, har Novartis valt att gå ut till läkare och patienter i Kanada och varna dem från att använda läkemedel innehållande ergotamin tillsammans med andra läkemedel som kan orsaka att ergotaminnivåerna ökar.

Ergotamin får enligt den nya kontraindikationen inte tas samtidigt som andra läkemedel som bryts ned via leverenzymet CYP 3A4, vilket leder till minskad nedbrytning och ökade halter av ergotamin. Det kan orsaka minskat blodflöde till hjärnan eller ben och armar. Fall av stroke och gangrän (lokal nekros) har rapporterats och har i vissa fall lett till amputation.

Novartis varnar för samtidig användning med bland annat proteashämmare (ritonavir, nelfinavir, indinavir och saquinavir), makrolidantibiotika (erytromycin och klaritromycin) och svampmedel som ketoconazol, itraconazol, fluconazol och clotrimazol). Även antidepressiva läkemedel, såsom nefazodon, fluoxetin och fluvoxamin, liksom grapefruktjuice, kan enligt Novartis vara en potentiell risk för ischemi.

För Novartis gäller varningen produkterna Migranal och Cafergot, som båda innehåller ergotamin eller dihydroergotamin, och används för migränbehandling.