Ny immunsuppressiv behandling av psoriasis

Amerikanska forskare har
utvecklat ett nytt läkemedel
som selektivt hämmar min-
neseffektor T-lymfocyter.

21 aug 2001, kl 16:09
0

Annons

Det är ett av flera lovande nya läkemedel för psoriasis. Psoriasis är en ärftlig sjukdom med en inflammatorisk och fjällande reaktion i huden som drabbar omkring två
procent av befolkningen.

Det finns många avvikelser i
huden hos psoriasissjuka, men
man vet ännu inte vilken primär
förändring som psoriasisgener-
na ger upphov till.Två drag är dominerade i sjukdomsprocessen,
dels en inflammation där T-lymfocyterna är centrala och dels att
huden blir förtjockad.

Trots att personer med mild
psoriasis ofta kan kontrollera
sjukdomen med lokal behandling är det många med svårare
grad av sjukdomen som behöver
behandling med UVB-strålning
eller systemisk immunsuppressiv terapi ?behandlingar som
ofta begränsas av besvär och biverkningar.Dessutom återkom-
mer i allmänhet psoriasis kort
efter att behandlingen avbryts.

Under senare år har forskning-
en allt mer inriktats på att utveckla terapier med T-celler som
mål.I den sjuka vävnaden är de
flesta T-ymfocyter så kallade
minneseffektor T-celler och receptorn CD2 är uppreglerad på
ytan av dessa celler.Minnescellerna minns att kroppen tidigare
varit utsatt för ett visst antigen.

Angriper sjukdomsorsaken
I New England Journal of Medicine (2001;345:248-255)rapporte-
rar amerikanska forskare resultaten från en studie med ett nytt
läkemedel,alefacept,på patienter med svårbehandlad plaque-
psoriasis (den typ av psoriasis
som bildar plack).Alefacept är
ett sjukdomsmodifierande läkemedel som hämmar aktivering-
en av minneseffektor T-celler.
Alefacept binder även till CD2 receptorerna och blockerar deras
aktivitet.

I studien ingick 229 patienter
som fick medlet i tre olika doser
eller placebo intravenöst en gång
i veckan under 12 veckor. Efter
avslutad behandling var andelen
patienter som hade minst 50 procents förbättring av symtomen
signifikant högre för behandlade patienter än för placebogrup-
pen.To v veckor efter avslutad
behandling var 28 av 118 patienter som hade slutfört behandlingen i den aktiva behandlingsgruppen nästan besvärsfria.
Tidigare fas-II studier har gett
positiva resultat och hittills har
sammanlagt mer än 1 500 patienter behandlats.

Den terapeutiska förbättringen är dock mindre imponerande
när man tar hänsyn till att en
rätt stor andel av patienterna förbättrades med placebo,menar
experter i en kommentar i samma nummer av New England
Journal of Medicine.De påpekar
också att det är viktigt att följa
patienterna noga för tecken på
immunsuppresion och infektion.

Fler nya läkemedel under
utveckling


Trots att resultaten för alefacept
är lovande är det för tidigt att
säga hur medlet kan kombineras
bäst med andra terapier eller vilken aktivitet det kommer att ha
för andra former av sjukdomen
som psoriasisartrit eller pustulös
psoriasis.

Det finns även fler läkemedel
som riktas mot T-celler under utveckling,till exempel en humaniserad monoklonal antikropp
som är riktad mot en annan delenhet på T cellerna,membran-
proteinet LFA-1.

Förutom medel som blockerar
aktiveringen av T-celler studeras
immunmodulatorer riktade mot
TNF-alfa.En studie på infliximab
visar att patienter med plaquepsoriasis förbättrades väsentligt
av behandlingen.

Positiv utveckling

Professor Olof Larkö vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg menar
att principen för alefacept är intressant,men att det inte kom-
mer att lösa problemet med psoriasis på kort sikt.
?Man vet att psoriasis delvis är
en immunologisk sjukdom och
det finns redan
godkända läkemedel som slår
på immunsystemet. Nackdelen
med alla immundämpande
medel är att
man kan öka risken för hudcancer,särskilt med
tanke på att det är patienter som
ofta solar mycket,säger han.
?Alefacept tolereras uppenbarligen bra och framtiden får
utvisa dess betydelse.Nya principer är ofta ingången till en utveckling som i förlängningen
kan ge ytterligare framsteg.När
det gäller psoriasis går det med
dagens behandling i regel att få
de flesta besvärsfria,men det är
en jobbig och tidskrävande behandling.