Annons
Läkemedel testas mot strålskador vid barncancer

Läkemedel testas mot strålskador vid barncancer

Svenska forskare testar läkemedlet litium som behandling mot skador av strålbehandling mot hjärnan.

14 nov 2019, kl 02:00
0

Klas Blomgren.

Klas Blomgren.

Barn som fått strålning mot hjärnan för att behandla tumörer kan få kognitiva problem senare i livet. Nu har forskare vid Karolinska Institutet i studier på möss visat att läkemedlet litium kan bidra till läkningen av dessa skador, långt efter att de uppkommit. Studien publiceras i tidskriften Molecular psychiatry och forskarna planerar nu att testa behandlingen i kliniska prövningar på patienter.

– Många kollegor runt om i världen är entusiastiska över våra resultat och vill vara med i studierna. Det kommer sannolikt att bli multicenterstudier och vi hoppas komma i gång under nästa år, säger Klas Blomgren, överläkare samt professor i barnmedicin vid institutionen för kvinnors och barns hälsa vid Karolinska institutet i Solna.

I dag överlever fyra av fem barn som får en hjärntumör. I den vuxna svenska befolkningen har en av 600 personer behandlats för cancer i barndomen och cirka en tredjedel av dem har haft en hjärntumör. Många av dem lever med skador från strålbehandlingen, som kan ge begränsningar i minne och inlärning.

– Barnonkologin har under de senaste åren blivit bättre på att rädda liv, men det sker till ett högt pris. I princip alla barn som strålats mot hjärnan får större eller mindre kognitiva problem. Det kan leda till svårigheter i skolan eller i sociala sammanhang och senare även i arbetslivet. Nu måste vi bli bättre på att ta hand om de skador vi åstadkommer och det är vad den här forskningen syftar till, säger Klas Blomgren.

Forskarna vid Karolinska institutet visade i den aktuella studien att minneskapaciteten och inlärningsförmågan hos möss förbättras om de får litiumbehandling efter strålbehandling mot hjärnan. Möss som strålbehandlats tidigt i livet och sedan fått litium från tonårsperioden fram tills de var unga vuxna presterade lika bra som möss som inte strålbehandlats.

Forskarna såg också en ökad nybildning av nervceller i hippocampus, ett område som är viktigt för minnet, under den period då mössen fick litium, men utmognaden fram till färdiga nervceller skedde först när läkemedlet inte längre gavs.

Forskarna drar slutsatsen att litium, givet enligt denna modell, kan bidra till läkning av skador efter strålbehandling även långt efter att de uppkommit. Forskargruppen har också i tidigare djurstudier visat att litium skyddar hjärnan mot strålskador om det ges i samband med strålbehandling, då det kan motverka celldöd, apoptos.

Litium är ett beprövat läkemedel som redan i dag ges till både vuxna och barn vid bipolär sjukdom.

– Det har vissa biverkningar, men anses förhållandevis lätt att använda av de barnpsykiatriker vi har talat med. Och i det här fallet handlar det inte om livslång behandling utan om behandling under en begränsad period, framhåller Klas Blomgren.

Det är fortfarande oklart hur litium egentligen fungerar vid bipolär sjukdom. I den aktuella studien lades dock några nya pusselbitar på plats. forskarna såg att litium påverkar proteinet Tppp som är viktigt för nervcellernas skelett samt proteinet GAD65 som påverkar GABA-systemet. Det är viktigt för nervcellernas utmognad.

KI-forskarna förbereder nu två randomiserade, placebokontrollerade kliniska prövningar. I den ena kommer litium att ges till personer som tidigare har strålbehandlats för hjärntumörer. Där är förhoppningen att behandlingen ska kunna läka uppkomna skador. I en annan studie ska läkemedlet ges i samband med strålbehandlingen för att se om om det går att förhindra att skador överhuvudtaget uppstår.