Annons
Nya rådet för medicin-teknik drar i gång

Nya rådet för medicin-teknik drar i gång

Vid årsskiftet går startskottet för MTP-rådet, regionernas nya råd för gemensamt införande av medicinteknik.

13 nov 2019, kl 13:21
0

Jan Liliemark.

Nu börjar regionernas samverkansmodell för införande av medicinteknik allt mer ta form. Förebilden är regionernas samverkan på läkemedelsområdet där det så kallade NT-rådet efter utredning ger rekommendationer om nationellt införande av nya terapier.

Efterföljaren på medicintekniksidan heter medicintekniska produktrådet, MTP-rådet, och startar sitt arbete i januari 2020. MTP-rådets sammansättning liknar förebildens, med representanter för regioner och kommuner, etisk och hälsoekonomisk expertis samt en företrädare för patientperspektivet.

– Nästa år blir sannolikt till stor del en uppbyggnadsfas där vi  utvecklar våra arbetsformer, säger professor Jan Liliemark som utsetts till MTP-rådets ordförande.

Växande marknad

Jan Liliemark arbetar vid Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU, och har ingått i NT-rådet sedan det startades 2014.

– Då var tanken att NT-rådet så småningom skulle kunna utvärdera och ge rekommendationer även om medicinteknik. Och NT-rådet har också vid sidan av läkemedelsarbetet utarbetat ett litet antal medicinteknikrekommendationer, berättar han.

– Men det visade sig ganska snart att det blir övermäktigt att ägna sig åt annat än läkemedel. Det behövs en särskild organisation för medicinteknik, som också är ett område under snabb tillväxt.

Varje år satsar hälso- och sjukvårdshuvudmännen i Sverige minst 22 miljarder kronor på medicintekniska produkter som inbegriper allt från sprutor och plåster till operationsrobotar och diagnostiska laboratorietester. Summan ökar också år för år.

Efter några år av förberedelser under ledning av Sveriges kommuner och landsting, SKL, startar nu den strukturerade samverkan kring medicinteknik som MTP-rådet ingår i. Enligt SKL ska mer samordnade beslut leda till ”att bra produkter kommer patienterna till nytta snabbare, men också begränsad användning av produkter som inte bör användas alls”.

Granskar ett litet urval

Men det är bara en mycket liten andel av alla medicintekniska produkter som kommer att hamna under MTP-rådets lupp.

– De flesta medicintekniska produkter kommer inte att hanteras nationellt. MTP-rådet kommer att granska ett urval av nya produkter som bedöms vara särskilt viktiga att ta ställning till, förklarar Jan Liliemark.

– Det kan exempelvis handla om medicinteknik som medför stora kostnader, svåra etiska beslut eller tekniskt komplicerade frågor.

Till sin hjälp kommer rådet att ha en beredningsfunktion som bland annat bistår i urvalet av produkter att granska. Det kommer även att finnas en organisation för regionsamverkan kring upphandling av medicinteknik.

Koordinator för MTP-rådet blir Sofia Medin som närmast kommer från medicinteknikföretagens branschorganisation Swedish Medtech.

Samverkar med andra

Genom sina erfarenheter från NT-rådet väntas Jan Liliemark som MTP-rådsordförande kunna bidra till den nära samverkan mellan de två organisationerna som SKL vill ha.

– Vi kommer att sträva efter ett helhetstänkande och så mycket som möjligt diskutera oss fram till ett gemensamt synsätt mellan de två råden när det gäller exempelvis etikfrågor och värderingen av hälsoekonomiska underlag, säger han.

Precis som NT-rådet kommer MTP-rådet också att samarbeta med Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. TLV har sedan 2012 haft ett regeringsuppdrag att bedriva försöksverksamhet med hälsoekonomiska utvärderingar av medicintekniska produkter. Nyligen lämnade TLV sin sista delrapport om det uppdraget som regeringen nu beslutat att ge permanent finansiering.

– Vi har inte diskuterat rollfördelningen i detalj, säger Jan Liliemark, men TLV kommer att fortsätta att göra hälsoekonomiska utvärderingar av medicinteknik och MTP-rådet kommer att samverka med TLV på ungefär samma sätt som NT-rådet gör på läkemedelssidan.