Mistelpreparat får ja

Efter flera decennier med undantagsregler har nu det omdiskuterade mistelpreparatet Iscador godkänts som växtbaserat läkemedel.

12 dec 2013, kl 09:00
0

Annons

Inom den antroposofiska medicinen har preparaten Iscador och Helixor under lång tid använts för att förbättra livskvaliteten hos patienter med cancer. Eftersom medlen injiceras har det inte kunnat klassas som växtbaserat läkemedel enligt de svenska reglerna. Men med hjälp av särskilda undantagsregler från regeringen har det varit okej att använda dessa.

Men nu har regeringen satt stopp för undantagstillståndet och gett Läkemedelsverket i uppdrag att säga ja eller nej. Efter en risk-nyttabedömning av mistelpreparaten blir svaret från myndigheten ja – dessa får användas som stöd till gängse behandlingar vid palliativ cancervård.
– Nej hade helt enkelt varit ett sämre alternativ. Vi bedömer riskerna med mistelpreparaten som väldigt små, det rör sig om irritation vid injektionsstället, samtidigt som de verkar kunna ge en symptomlindrande effekt, säger Bertil Jonsson, läkare och utredare på Läkemedelsverket.

Han säger att det däremot inte finns vetenskapliga belägg för att mistelpreparaten, som består av extrakt från den europeiska misteln Viscum album, har effekt på överlevnaden hos cancersjuka eller påverkar själva cancern.
– De studier som gjorts håller inte måttet. Däremot finns det många vetenskapliga artiklar som visar på en symptomlindrande effekt.

I många av de studier som gjorts har patienter använt mistelpreparat i kombination med kemoterapi och inget tyder på att de skulle påverka behandlingen. Däremot säger Bertil Jonsson att det inte finns några interaktionsstudier med andra cancerbehandlingar.

Att personer sjuka i cancer skulle välja bort traditionell och vetenskapliga utprövade läkemedel för att istället låta sig behandlas med mistelpreparat, är ingenting som oroar Bertil Jonsson.
– Jag är en förespråkar patientens autonomitet, under förutsättningar att denne är välinformerad om alternativen och det kan finnas flera andledningar till att välja bort till exempel cellgifter. Ofta handlar det om svårt sjuka personer och att neka dem en behandling som de tror på är i mina ögon ett sämre alternativ.

Den antroposofiska Vidarkliniken i Järna är ett av de ställen där mistelpreparaten ofta används. Vid just Vidarkliniken används också homeopatiska preparat som även haft en särbehandling under många år. Senast i förra veckan beslutade regeringen att kliniken får förlängt tillfälligt tillstånd att sälja homeopatika fram till 31 december 2014. Ända sedan 1993 har regeringen utfärdat liknande tillfälliga tillstånd, men nu har Läkemedelsverket fått i uppdrag att ta fram en modell för registrering av homeopatika.