KOL-studie visar på fördelar med Spiriva jämfört med Serevent

Enligt en studie sponsrad av Boehringer Ingelheim och Pfizer, är
daglig behandling med det långtidsverkande antikolinerga tiotropium mer
effektivt än betaantagonisten salmeterol vad gäller att förhindra akuta
försämringar hos KOL-patienter.

24 mar 2011, kl 11:01
0

I studien, POET-COPD, ingick 7376 patienter med måttlig till svår kronisk kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Patienternas slumpades till att ingå en en av två grupper där den ena under ett år behandlades med 18 ?g tiotropium (Spiriva) en gång dagligen och i den andra med 50 ?g salmeterol (Serevent) två gånger dagligen. Båda preparaten är bronkvidgande men med olika verkningsmekanismer.

Enligt resultaten, som publicerats i New England Journal of Medicine, gick patienterna som behandlades med tiotropium 42 dagar längre innan de drabbades av en första försämring, så kallad exacerbation än de i salmeterolgruppen. Antalet exacerbationer under året minskade med elva procent hos dem som fick Spiriva, jämfört med salmeterol och behandling med tiotropium visade sig minska risken för svåra exacerbationer som krävde vård på sjukhus med 28 procent jämfört med salmeterol.

Studien har finansierats av Boehringer Ingelheim och Pfizer som ligger bakom Spiriva. I en kommenterande artikel i NEJM skriver Jadwiga Wedzicha att bronkdilaterande behandling bara är början på en behandling för KOL-patienter och att många efter en tid behöver en kombination av antikolinerga preparat och betaantagonister liksom inhalerade kortikosteroider.