Annons
Cannabisläkemedel gav längre överlevnad

Cannabisläkemedel gav längre överlevnad

Patienter med svåra hjärntumörer som fick cannabisläkemedel levde ett halvår längre.

8 feb 2017, kl 10:19
0

Behandlingen gavs som ett komplement till sedvanlig cytostatikabehandling, temozolomid, i en fas II-studie.

Bolaget GW Pharmaceuticals har testat en kombination av sina cannabisbaserade läkemedelsprodukter tetrahydrocannabinol, THC (huvudingrediensen i marijuana), och cannabidiol, CBD, hos 21 patienter med glioblastoma multiforme, den mest maligna formen av hjärntumör. Kombinationen av läkemedlen skrivs THC:CBD.

Den placebokontrollerade fas II-studien visade att patienterna som behandlades med THC:CBD hade en ettårsöverlevnad på 83 procent. Ettårsöverlevnaden för de patienter som fått placebo var 53 procent.

Sett till överlevnaden mätt i dagar, var medianvärdet för patienterna som fått kombinationsläkemedlet 550 dagar, det vill säga ett och ett halvt år, jämfört med kontrollgruppens 369 dagar, drygt ett år.

Den aktuella studien syftade till att utvärdera kombinationsterapins säkerhet och effekt, och inleddes med att två kohorter med tre patienter i varje fick THC:CBD tillsammans med intensivmedicinering med tumörhämmande temozolomid. Efter att säkerheten bedömts som god, övergick studien till en randomiserad placebokontrollerad fas, där tolv patienter fick kombinationsbehandlingen tillsammans med sin cellgiftsbehandling, och nio patienter fick placebo med sin cellgiftsbehandling.

Akuta biverkningar ledde till att två patienter ur varje grupp fick avbryta studien. Överlag var annars biverkningarna av mildare sort, där de vanligaste var kräkning, yrsel och illamående, huvudvärk och förstoppning.

– Resultatet visar tydliga tecken på läkemedlens effekt, kommenterar GW Pharmaceuticals vd Justin Gover i ett pressmeddelande.

– Det stärker potentialen för kannabinoider inom cancerbehandlingar och har gett oss en stark kandidat för just behandling av gliom, fortsätter han.

Tidigare prekliniska studier har visat att kombinationen THC, CBD och temozolomid har gett en synergieffekt med goda tumörhämmande resultat.

Företaget kommer nu ta de kontakter som krävs för att komma vidare till de viktigaste kliniska studierna för THC:CBD, och även snabba upp sin utveckling generellt inom cancerområdet och berättar vd:n.

GW Pharmaceuticals är ett läkemedelsbolag som arbetar med att utveckla och kommersialisera nya terapier utifrån sina produkter baserade på kannabinoider.

Bolaget har redan fått särläkemedelsstatus från både de amerikanska och europeiska läkemedelsmyndigheterna för THC:CBD för behandling av gliom, en större grupp av hjärntumörer.