Annons

Ibuprofen kan minska skyddande effekter av ASA

En brittisk studie rapporterar att patienter som behandlas kardioprotektivt med lågdos ASA riskerar att förlora den skyddande effekten om de samtidigt behandlas med ibuprofen.

14 feb 2003, kl 15:47
0

Annons

Den relativa riskökningen att dö var 93 procent (p=0,0011) bland dem som tog Asa plus ibuprofen jämfört med dem som bara tog Asa. För kardiovaskulär mortalitet var den relativa riskökningen 73 procent (p=0,0305). För de patienter som tog Asa i kombination med diklofenak eller andra NSAID sågs inga signifikanta skillnader.

Den totala dödligheten var 85,9 per tusen patientår i Asa-gruppen mot 98,0 i gruppen som fick Asa plus ibuprofen. Den kardiovaskulära mortaliteten var 58,5 i Asa-gruppen mot 61,6 i kombinationsgruppen.

Studien utfördes som en databasstudie baserad på journalförda händelser mellan januari 1989 och december 1997. Patienter som skrevs ut från sjukhus i Tayside med en kardiovaskulär sjukdom (hjärtinfarkt, angina, stroke, TIA eller perifer kärlsjukdom) som samtidigt använde lågdos Asa (< 325 mg per dag) och överlevde minst en månad efter utskrivning, inkluderades i studien.

7107 patienter inkluderades. Deltagarna delades upp i fyra grupper. De som bara fick Asa (6285 patienter), de som fick det i kombination med ibuprofen (187), med diklofenak (206) eller något annat NSAID (429). Effektparameter var totalmortalitet och kardiovaskulär mortalitet. 2266 patienter dog under studien som i snitt följde patienterna i 3,3 år.

Författarna drar slutsatsen att den ökade risken är både statistisk och klinisk, och att ibuprofen interagerar negativt med den kardioprotektiva effekten av Asa i patienter med kardiovaskulär sjukdom.

I en ledarkommentar i Lancet menar författaren att man inte kan dra för stora växlar på studiens resultat. Bland annat har man i studien inte korrigerat för rökning och menar att antalet patienter i vissa grupper var litet. Man tycker också att utskrivningsdiagnosen ?kardiovaskulär sjukdom?, att diagnoserna påverkas olika av Asa samt att patienterna kan ha tagit receptfria läkemedel komplicerar resultatens tolkning.