Annons
Hög dos omega 3 minskade hjärt-kärlrisk
Läkemedel med en viss typ av omega 3 i ren form och hög dos kan skydda mot hjärt-kärlsjukdom, enligt ny forskning.

Hög dos omega 3 minskade hjärt-kärlrisk

Omega 3 i hög dos hade en skyddande effekt hos patienter med känd hjärt-kärlrisk jämfört med placebo.

12 nov 2018, kl 15:25
0

Annons

Tidigare i höstas publicerades en stor översiktsstudie som visade att kosttillskott med omega 3-fettsyror inte hade någon effekt på dödlighet eller insjuknande i hjärt-kärlsjukdom, något som Läkemedelsvärlden rapporterade om.

Nu presenteras nya rön med motsatta resultat, som visar att tillskott med omega 3 i hög dos minskade risken för hjärt-kärlsjukdom med 25 procent hos patienter med höga blodfetter och hög risk för kardiovaskulär sjukdom.

I en studie, som i helgen presenterades vid den vetenskapliga konferensen American heart association och som publicerats i tidskriften New England journal of medicine, har forskare följt drygt 8 000 personer under i genomsnitt fem år som fått antingen omega 3 i form av ren eikosapentaensyra, EPA, eller placebo.

Till skillnad från tidigare hjärt-kärlstudier med omega 3, där proportionerna av EPA har varit lägre och där en annan omega 3-fettsyra, dokosahexaensyra DHA, ingått, användes i denna studie enbart eikosapentaensyra.

– Det vore ett misstag att extrapolera dessa resultat till generella kosttillskott med fiskolja, sade studiens Deepak Bhatt i en intervju i Time. Det har gjorts ett antal studier med kosttillskott med blandningar av EPA och DHA som inte visat någon skyddande effekt för hjärtat.

I den randomiserade, dubbelblinda och placebokontrollerade studien ingick totalt 8 179 män och kvinnor med etablerad hjärt-kärlsjukdom eller diabetes med ytterligare minst en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdom. Studiedeltagarna hade triglyceridvärden på mellan 1,69 och 5,63 mmol per liter och värden för LDL-kolesterol mellan 1,06 och 2,59 mmol per liter. Samtliga hade behandlats med statiner i minst fyra veckor innan studiestart.

Deltagarna randomiserades till att få antingen omega 3 i form av ren eikosapentaensyra i kaplsar om 2 g två gånger dagligen (totalt 4 g per dygn), eller placebo bestående av kapslar med mineralolja. Varken studiedeltagarna eller de som genomförde studien visste vem som fick vad.

Studiens primära effektmått var en sammanvägning av händelser som hjärt-kärlrelaterad död, icke dödlig hjärtinfarkt, stroke, koronar revaskulisering samt instabil angina.

Resultaten efter uppföljningstiden visade att en händelse enligt ovan inträffade hos 17 procent av patienterna som fått omega 3 och hos 22 procent av dem som fått placebo. Det innebär en riskminskning på 25 procent i behandlingsgruppen.

Under ett år från behandlingsstart sjönk triglyceridnivåerna i omega 3-gruppen med drygt 18 procent medan de ökade med drygt 2 procent i placebogruppen. LDL-kolesterolet ökade dock i båda grupperna, med drygt 3 procent i omega 3 gruppen och drygt 10 procent i placebogruppen.

Forskarna konstaterade dock att även om triglyceridnivåerna sänktes mer i omega 3-gruppen än i placebogruppen var minskningen av hjärt-kärlhändelser inte kopplade till enbart låga triglyceridnivåer. Slutsatsen var därför att det inte är den triglyceridsänkande effekten som gör att eikosapentaensyra skyddar mot hjärt-kärlsjukdom.

I stället menar forskarna att åtminstone en viss del av fettsyrans hjärt-kärlskydd beror på metabola egenskaper. Dels kan det röra sig om en viss blodförtunnande effekt – i behandlingsgruppen noterades en liten övervikt för biverkningar i form av blödningar – och dels om en membranstabiliserande effekt. Även en antiinflammatorisk effekt kan bidra till förklaringen, menar forskarna. Verkningsmekanismen bakom eikosapentaensyra är dock inte känd och ytterligare studier behövs för att säkerställa den.

Studien sponsrades av läkemedelsföretaget Amarin Pharma, vars läkemedel Vascepa, kapslar med EPA, är godkänt av den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för behandling av höga triglyceridnivåer.

Deepak Bhatt säger i intervjun med Time att baserat på resultaten i den nu publicerade studien borde off label-förskrivning även till personer med hög hjärt-kärlrisk utan höga triglycerider övervägas.