Fullständiga enkätsvar från partierna

Inför höstens riksdagsval skickade Föreningen för Läkemedelsinformation (FLI), en specialistförening inom Apotekarsocieteten, ut fyra läkemedelsrelaterade frågor till partiledarna för följande tio partier: Centerpartiet Feministiskt Initiativ Folkpartiet Junilistan Kristdemokraterna Miljöpartiet Moderaterna Sjukvårdspartiet Socialdemokraterna Vänsterpartiet Följande fem partier svarade på enkäten till FLI: Centerpartiet Feministiskt Initiativ Folkpartiet Junilistan Miljöpartiet Läkemedelsvärlden har fått tillgång till materialet och även […]

1 sep 2006, kl 09:30
0

Inför höstens riksdagsval skickade Föreningen för Läkemedelsinformation (FLI), en specialistförening inom Apotekarsocieteten, ut fyra läkemedelsrelaterade frågor till partiledarna för följande tio partier:

Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Folkpartiet
Junilistan
Kristdemokraterna
Miljöpartiet
Moderaterna
Sjukvårdspartiet
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet

Följande fem partier svarade på enkäten till FLI:

Centerpartiet
Feministiskt Initiativ
Folkpartiet
Junilistan
Miljöpartiet

Läkemedelsvärlden har fått tillgång till materialet och även fått fyra av de fem kvarvarande partierna att svara. Samtliga svar redovisas nedan, i alfabetisk ordning efter partiernas namn.

Följande frågor ställdes till de tio partierna:
1. Vilka läkemedelsrelaterade frågor tar ni upp i höstens val?
2. Hur ser ni på den framtida läkemedelsförsäljningen i Sverige?
3. Vilka frågor är de viktigaste när det gäller läkemedelskostnaderna?
4. Vilka åtgärder vill ni vidta när det gäller felanvändningen av läkemedel?

Centerpartiet
1. Centerpartiet vill satsa på ett nationellt hälsonät för att öka individens delaktighet i sin hälsa och i sin sjukvård, möjligheten att förbättra överföring av information mellan olika vårdgivare samt minska byråkratin. Hälsonätet ska omfatta ett enhetligt journalsystem som är integrerat med läkemedelsregistret. Varje individ ska ha en personlig portal via internet som ger en överblick över journaluppgifter, vårdkontakter och kvalitetssäkrad hälsoinformation. Systemet måste naturligtvis omgärdas av effektiva sekretessbestämmelser.
Centerpartiet anser att Apoteksbolagets monopol bör avvecklas. En avmonopolisering av Apoteket kommer på sikt leda till ökad tillgänglighet samt lägre läkemedelskostnader för den enskilde.
2. Den snabba läkemedelsutvecklingen ger växande möjligheter att bota sjukdomar. Därför är vi positivt inställda till utveckling och försäljning av läkemedel. Av såväl kostnads- som hälsoskäl är det dock viktigt att undvika en övermedikalisering av sjukvården.
3. Det är viktigt att slå vakt om substitutionsprincipen (att läkemedel ska bytas ut mot billigaste likvärdiga läkemedel).
Det är viktigt att gå vidare med läkemedelsgenomgångar för framför allt äldre och multisjuka för att förebygga övermedikalisering. Läkemedelsregistret kopplat till det nationella hälsonätet kan här ge helt nya möjligheter – t.ex. att upptäcka när läkemedel med negativa synergieffekter föreskrivs.
4. Felanvändning av läkemedel medför hälsorisker och leder till onödiga kostnader för såväl patienten, hälso- och sjukvården som för samhället. Samarbetet mellan vårdpersonal och apotekspersonal behöver stärkas. Patientens förståelse för sin egen medicinska situation och hennes eller hans möjligheter att få tillgång till kunskap om läkemedel och deras effekter är en viktig resurs. De försök med läkemedelsgenomgångar som gjorts tyder på att det finns stora möjligheter att minska biverkningar och öka patientens livskvalitet. Vi är övertygade om att ett nationellt hälsonät här kan spela en stor roll.
Läkemedel är ofta utformade efter forskning på män, vilket drabbar kvinnor genom oförutsedda effekter, biverkningar m.m. Även om medvetenheten om bristande jämställdhet i vården har ökat och åtgärder – inte minst inom läkemedels¬forskningen – har skett, måste arbetet för en jämställd vård drivas intensivt.
Kontinuerlig fortbildning och information av förskrivare, hälso- och sjukvårdspersonal och konsumenter om läkemedelsförskrivning och eventuella biverkningar av läkemedel är viktig för att öka kvaliteten och kostnadseffektiviteten i läkemedelsanvändningen.

Fi, Feministiskt initiativ
1. Fi kommer att driva frågor om kvinnor och mäns lika rätt till bra och effektiv vård och behandling inklusive korrekt läkemedelsförskrivning. Vi vill också att läkemedel skall vara testade och utprovade på avsedd användare, dvs kvinnor, män, unga och gamla.
2. Oberoende av var läkemedel saluförs måste det finnas kompetent personal som känner till läkemedel och deras interaktioner. Att personalen även måste ha tillgång till rådgivning av apotekare för information och att lokalerna måste vara ändamålsenliga och säkra är krav som också måste kunna ställas.
3. För att nå en rimlig nivå på läkemedelskostnaderna är det viktigt att ha kontroll över både produktions- och distributionskostnader. Läkemedelskommittéerna gör här ett viktigt arbete.
En optimal läkemedelsanvändning förutsätter att den som skriver ut läkemedlet har rätt utbildning och tillräckligt med tid, både för patientinformation och uppföljning, bl.a. genom återbesök.
Vid nyinsatta läkemedel eller vid läkemedelsjustering är det viktigt att eftersträva förskrivning av mindre volymer.
Högkostnadsskyddet för läkemedel behöver ses över, i syfte att sänka kostnaderna för patienter med kroniska sjukdomar.
4. Det behövs ordentligt med tid för information till patienterna, både hos den förskrivande läkaren och på apoteket när läkemedlet hämtas ut. Det måste vara möjligt med en samordning mellan olika behandlande läkare så att inte en och samma patient får olika preparat som interagerar negativt. Lämpligt är att knyta denna samordning till ansvarig husläkare, apoteket eller i förekommande fall hemsjukvård.

Folkpartiet
1. Apoteksmonopolet – för att det är helt absurt att Sverige som nästan enda land i världen förbjuder apotekare att starta eget. Det skulle bli fler apotek och bättre service om det blev tillåtet med konkurrens. Läkemedelssäkerheten för äldre, som ofta får många läkemedel samtidigt. Läkemedelsgenomgångar och en samlad elektronisk patientjournal är viktiga åtgärder för att motverka problem med biverkningar och interaktioner. Läkemedel för äldre patienter måste studeras bättre. Det är en rimlig säkerhetsåtgärd att inte initialt testa nya läkemedel med okända egenskaper på sköra patienter. Nya läkemedel som är avsedda att användas på vuxna och därmed sannolikt i första hand på äldre personer ska inte få släppas ut på marknaden utan att det finns dokumentation på effekt och säkerhet även för denna åldersgrupp.
2. Apoteksmonopolet ska upphöra. Detaljhandel med receptbelagda läkemedel ska vara tillåtet i butiker och apotek som har en farmaceutiskt utbildad personal tillgänglig under hela öppethållandet och som får tillstånd för sådan handel av Läkemedelsverket. Vissa receptfria läkemedel ska kunna säljas i vanliga matbutiker. Läkemedelsverket ska avgöra vilka receptfria läkemedel som är lämpliga för det. Butikerna ska ansöka om tillstånd och ha vissa regler att följa för en ansvarsfull försäljning. Apoteket AB ska säljas. Ett första steg kan vara att låta anställda köpa den apoteksverksamhet de arbetar i och ansluta den till Apoteket AB genom franchiseavtal.
3. Att motarbeta felanvändningen av läkemedel, som både orsakar stort lidande och stora kostnader. Kostnaderna är både direkta, på grund av läkemedel som tas i onödan eller hämtas ut och inte används, och indirekta genom att felanvändningen ger ökat behov av sjukvård. Se vidare fråga 4.
4. Läkemedelsgenomgångar på äldreboenden är ett viktigt första steg, här finns många av de värsta problemen. Varje patient ska ha en samlad patientjournal, där läkemedelsjournalen ingår. Journalen ska vara tillgänglig för behandlande läkare efter patientens medgivande, och vid akut vård av medvetslösa patienter. I journalen ska det finnas en diagnos kopplad till varje förskrivning, så att dubbla förskrivningar undviks, och så att det blir tydligare vilka läkemedel som kan eller bör sättas ut. Alla ska ha rätt till en husläkare, som tar det samlade ansvaret för frågor om läkemedelsanvändning och utsättning. Tack vare den samlade överblicken har husläkaren också bra förutsättningar att rapportera in biverkningar.

Junilistan
Junilistan ställer främst upp i riksdagsvalet för att det saknas ett alternativ för vanliga medborgare som vill ta tillbaka makten från Bryssel till Sverige och att sedan få ut makten i landet men som samtidigt vill vara medlemmar i EU. Därutöver menar vi att det finns ytterligare en central fråga för nästa mandatperiod och det är att få ett folk i arbete. Utan detta blir det sämre i vården, omsorgen och skolan, pensionerna krymper och välfärden försämras.
Vi har därför inte gått in i detalj i en mängd andra frågor. Det vi sagt i frågor som är relaterade till er enkät är följande: ?Offentliga monopol ska vara organiserade som statliga eller kommunala verk underkastade offentlig insyn och ledda av generaldirektörer och kommunala verkschefer med normala ämbetsmannalöner. Detta gäller t ex Apoteksbolaget och Systembolaget.?

Kristdemokraterna
1. Det finns flera viktiga politiska frågor som rör läkemedel och som Kristdemokraterna gärna diskuterar i valrörelsen. Det gäller självklart hur utvecklandet av nya effektiva läkemedel ska kunna kombineras med en rimlig kostnadsutveckling för läkemedelsförmånen. Vidare bör problem med biverkningar och överförskrivning inom hälso- och sjukvården och äldreomsorgen tas upp.
2. Det svenska apoteksmonopolet bör avskaffas på sikt. Det finns goda skäl att tro att det går att åstadkomma effektivisering och därmed lägre kostnader genom fri konkurrens på detta område. Frågan om avreglering är numera också väl utredd genom statliga utredningar som visat att det är svårt att finna goda motiv för ett långsiktigt bibehållande av nuvarande monopol.
3. Ambitionen måste vara att dämpa kostnadsutvecklingen för läkemedelsförmånen. Detta får dock inte innebära att patienter i behov av medicinering tvingas avstå läkemedel av ekonomiska skäl, inte heller bör en sådan ambition minska möjligheterna för läkemedelsindustrin att utveckla nya läkemedel. En förstärkning av hela vård- och omsorgssektorns resursnivå är viktig för att kunna ta till vara såväl läkemedel som andra insatser till gagn för patienten. Huvudmännen måste fortsätta att effektivisera sina verksamheter.
4. Landstingen behöver ges förutsättningar för att utvärdera läkemedelsbehandling på samma grunder som övriga behandlingsalternativ. Kristdemokraterna vill bland annat se ett system med enhetliga patientjournaler, som inkluderar läkemedelsförskrivning. Systemet bör bygga på elektronisk journalföring knuten till patienten och inte till den vårdenhet som patienten besöker.

Miljöpartiet
1. Kopplingen läkemedel och miljö. Ökad medvetenhet är nödvändig. Minst miljöskadliga alternativ bör väljas när flera, likvärdiga för patienten finns att tillgå. Vården behöver bli mer förebyggande och hälsoorienterad. När livsstilsförändringar kan ersätta läkemedel bör vården medverka till sådana. Motion på recept, matlagningsgrupper, självhjälpsgrupper som några exempel. Även samtal och terapeutisk hjälp. Fler yrkeskategorier behöver finnas på vårdcentralerna. En permanent lösning av Kilens verksamhet. Kilen arbetar med att förebygga läkemedelsskador och för en ansvarsfull läkemedelsanvändning. Biverkningsfrågan. Öka medvetenheten. Direktrapportering ska kunna ske av konsumenter. Läkarkåren måste öka sin rapportering och ta upp biverkningsfrågan vid utskrivningstillfället. Forskning och utveckling. Livsviktigt för en rad svåra sjukdomstillstånd. Att lösa de svåra sjudomarna ser vi mer angeläget än livsstilsskapade problem som kan lösas på andra sätt. Jämställdhetsaspekt. Mer forskning om kvinnokroppen. Tydliggöra könsskillnader vid utprovning och användningsområden av läkemedel. Aspekterna särskild känslighet och individuella olikheter bör också lyftas fram mer.
2. Vi vill behålla apoteket. På lokal nivå bör man göra översyner kontinuerligt för att uppmärksamma överförskrivning. Det är vår förhoppning att en större medvetenhet om livsstilens kopplingar till hälsa, risker med biverkningar och konkret förebyggande stöd ska minska behovet av läkemedel. Ett sätt att styra om medel till ett mer långsiktigt förhållningssätt.
3. Se tidigare svar. Att varken samhället eller individen har läkemedelskostnader för sådant som kan åstadkommas på andra, bättre sätt.
4. Förbättra märkningen, både på grund av förväxlingsrisk och felanvändning – för såväl sjukvårds- och apotekspersonal som för patienter. Läkemedelsgenomgångar, både för äldre och andra som tar fler läkemedel. Större fokus på biverkningar och biverkningsrapportering, se fråga 1.

Moderaterna
1. Vi är beredda att ta upp överförskrivning av läkemedel till äldre. Vi vill se över möjligheten till en nationellt samlad patientjournal med uppgifter om utskrivna läkemedel.
2. Vi har många olika förslag på läkemedelsområdet som inte går att räkna upp i ett kort svar. Bland annat vill vi se över apoteksmonopolets framtid för att ersätta detta med någon form av franchisesystem med fristående apotekare.
3. Fler produkter skulle kunna vara receptfria. En fortsatt utvärdering av läkemedlens hälsoekonomiska nytta.
4. Möjligheten att införa en enhetlig patientjournal med information om läkemedelsanvändning. Bättre samordning i primärvården med stöd av personliga vårdguider.

Sjukvårdspartiet
Har inte besvarat frågorna.

Socialdemokraterna
1. Att läkemedel ska ses som en integrerad del av den samlade hälso- och sjukvården, högkostnadsskydden för läkemedel bör vara lika oberoende av var i landet patienten bor, och en nationellt sammanhållen struktur kring läkemedelsfrågorna är viktiga att prioritera.
2. Vi vill att nuvarande form ska finnas kvar. Apoteket AB har ensamrätt att sälja läkemedel till allmänheten och ska tillgodose allmänhetens behov av läkemedel över hela landet. Det ska göras en översyn av det svenska apoteksmonopolet ur ett EG-rättsligt perspektiv. I uppdraget ingår att analysera om Apotekets försäljningsnät är utformat så att konsumenternas tillgång till läkemedel säkras. Utredaren ska även analysera om Apotekets marknadsföring och produktinformation är förenlig med EG-rätten.
3. Att de ska vara rimliga från medicinska, humanitära och samhällsekonomiska synpunkter. Att man ska ta hänsyn till marginalnyttan, vilket innebär att det inte får finnas andra tillgängliga läkemedel eller behandlingsmetoder som bedöms väsentligt mer ändamålsenliga. Det är Läkemedelsförmånsnämnden som beslutar om vilka läkemedel som ska subventioneras och att fastställa pris på läkemedel.
4. Grunden är nuvarande regelverk. Men viktigt är att hitta system som försöker säkerställa att patienten tar ordinerade läkemedel på avsett sätt. För äldre och multisjuka bör systematiska läkemedelsgenomgångar göras. I den stora satsningen (nivåhöjning med 10 miljarder på 10 år) för äldre som görs genom den nationella utvecklingsplanen som regeringen lagt fram, är läkemedelsgenomgångar ett område som finns med. Den viktigaste kanalen för farmacevtisk rådgivning till enskild person är apoteken. Det är viktigt att personalen i vården i ökad utsträckning har farmacevtisk kompetens att tillgå. Vårdgivarna behöver mer oberoende läkemedelsinformation som inte är producentanknuten.

Vänsterpartiet
1. Vi driver bland annat frågan om gratis receptbelagda läkemedel för barn. Det gör vi för att det är en bra välfärdsreform och för att vi vet att en del människor som lever i en svår ekonomisk situation inte hämtar ut sina recept. Föräldrarnas bristande ekonomi och/eller ansvarstagande får inte leda till att barn inte får sin ordinerade medicinering. Andra frågor som kan bli aktuella är att läkemedel måste prövas på de grupper som skall konsumera dem. Detta gäller särskilt med avseende på kön och ålder. Staten skall garantera att alla skall kunna beviljas kredit på Apoteket och dessutom vill vi starta ett statligt läkemedelsföretag för produktion av generika.
2. Vi försvarar Apotekets monopol på läkemedelsförsäljningen.
3. Det framgår delvis av fråga 1 att vi vill ha gratis receptbelagda läkemedel för barn och att det bör vara möjligt för alla att få kredit på apoteket så att ingen av ekonomiska skäl blir utan sin medicin. Staten bör stå som garant för en sådan kredit.
När det gäller marknadsföringen är denna huvudsakligen inriktad mot förebyggande läkemedel, läkemedel som är nya och dyra och som förväntas konsumeras under lång tid av en stor andel i befolkningen. Ur ett patient- och samhällsperspektiv är det förödande då kliniska studier pekar på att den ekonomiska och medicinska nyttan är större vid sekundär prevention, dvs. att motverka komplikationer vid sjukdom till skillnad mot primär prevention som riktas till en frisk befolkning. Det ska dock inte förväxlas med vaccinationer som de facto har en effektiv primär prevention.
Exempel på risken med marknadsföring av läkemedel är att i dag marknadsförs inte de medicinskt effektivaste och samtidigt billigaste blodtryckssänkande läkemedlen överhuvudtaget. Troligtvis för att en marknadsföring av dessa läkemedel skulle vara olönsamt för läkemedelsföretagen. Vi menar att även vad gäller information av läkemedel så är producentoberoendet mycket väsentligt och det är tveksamt om marknadsföring av läkemedel från producenten överhuvudtaget ska vara tillåtet.
4. Vi kan därför konstatera att läkemedel är en stor tillgång för bot, lindring och ökat välbefinnande hos många människor, men om de inte används rätt kan de innebära stora risker. Därför anser vi att det är av största vikt att marknadskrafterna inte tillåts råda oreglerat utan att den producentoberoende forskningen, tillsynen och informationen stärks som motvikt. Vi anser därför att det bör utredas hur den producentoberoende forskningen, tillsynen och information till befolkningen kan stärkas. En sådan utredning bör särskilt beakta hur organisationer som, t.ex. Kilen, Konsumentverket och Apoteket AB kan utvecklas och stärkas.
2005 beslöt riksdagen att öka säkerheten på läkemedelsområdet genom att Apoteket gavs möjlighet att upprätthålla register över varje patients läkemedel för att undvika kontraindikationer på grund av flera förskrivare. Det finns en förhoppning att denna möjlighet också ska öka säkerheten vad gäller särskilt de äldres läkemedelsanvändning. Men vi ser att det också måste ske en kompetenshöjning hos förskrivarna så att läkemedel som är olämpliga för äldre inte ordineras och att flera olika psykofarmaka, som ofta resulterar i förvirring och fallolyckor, inte förskrivs till äldre.

Vi använder cookies för att ge dig den bästa upplevelsen på vår webbplats. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng