Annons

Forsteo blir godkänt för osteoporos hos män

Forsteo har fått klartecken för användning mot benskörhet hos män. En annan nyhet är Toviaz, som har måttlig effekt mot överaktiv blåsa.

15 jun 2007, kl 20:28
0

UROLOGI
Toviaz (fesoterodin)

Företag: Schwarz Pharma
Form: depottablett
Indikation: Symtomatisk behandling av trängningsinkontinens och/eller ökad frekvens av blåstömningar och/eller trängningar som kan uppträda hos patienter med överaktiv blåsa.
Kommentar: Toviaz är ett antikolinergikum. Läkemedlet blockerar muskarina receptorer i blåsan, vilket gör att musklerna som pressar ut urin ur blåsan slappnar av. Det ökar blåsans kapacitet, och förebygger oönskad urinering.
I studier har fesoterodin visats vara effektivare än placebo och lika effektivt som tolterodin (Detrusitol) när det gällde att minska antalet blåstömningar under en 24-timmarsperiod. Innan behandling hade patienterna cirka 12 blåstömningar per dygn. Tre månaders behandling minskade denna siffra med mellan 1,74-1,94 jämfört med 1,02 för patienter som fick placebo. Motsvarande siffra för tolterodin var en minskning med 1,69.
Läkemedelsverkets bedömning av tolterodin är ?kliniskt måttliga men signifikanta effekter?, och det vore inte osannolikt om värderingen av fesoterodin blir likartad.

POSITIVT OMDÖME
Följande läkemedel har fått klartecken för godkännande av EMEA:s rådgivande kommitté CHMP och väntar nu på formellt godkännande i Europa:


Aerinaz (desloratadin + pseudoefedrin) från Schering Plough, ny fast kombination för symtomatisk behandling av säsongsbunden allergisk rinit med samtidig nästäppa.
Desloratadin är den aktiva substansen i allergitabletten Aerius, och den avsvällande substansen pseudoefedrin ingår ofta i kombinationstabletter mot förkylning som säljs utomlands. Pseudoefedrin är också den aktiva substansen i Disofrol.
Företaget har beslutat sig för att inte tillhandahålla eller marknadsföra läkemedlet i Sverige, eftersom pseudoefedrin inte används i klinisk praxis här.


Increlex (mecasermin) från Tercica Europe, för långtidsbehandling av tillväxtstörning hos barn och ungdomar som har svår primär brist på insulinliknande tillväxtfaktor I, eller saknar gen för tillväxthormon (GH) och har utvecklat antikroppar som neutraliserar GH. Increlex ingår i kategorin särläkemedel.


Mircera (metoxypolyetylen-glykol-epoetin beta) från Roche, för behandling av anemi i samband med kronisk njursjukdom.

NEGATIVT OMDÖME
Ett läkemedel fick negativt omdöme av EMEA:s rådgivande kommitté CHMP. Kommittén rekommenderar därmed inte ett godkännande i Europa:


Vectibix (panitumumab) från Amgen, mot metastaserad cancer i kolon och rektum efter misslyckad behandling med oxaliplatin och/eller irinotecaninnehållande kemoterapi.
CHMP ansåg inte att det fanns tillräckliga bevis för att Vectibix gav tillräcklig nytta i förhållande till risken med behandlingen. I en studie på 463 patienter studerades effekten av Vectibix som tillägg till lindrande behandling (antibiotika, smärtlindring, transfusioner eller kirurgi ? dock inga cancerläkemedel) jämfört med enbart lindrande behandling. Effektmåttet var tiden till dess att sjukdomen blev värre eller patienten dog. Patienter som till en början enbart fick lindrande behandling kunde switchas till Vectibix-gruppen när sjukdomen förvärrades.
Studieupplägget innebar att så pass många patienter fick gå över till Vectibix-gruppen redan under studiens första veckor, att det var svårt att bedöma effekten av läkemedlet.
Dessutom innebar behandlingen inte att sjukdomsförloppet kunde fördröjas särskilt mycket. Läkemedlet medförde också biverkningar som försämrade livskvaliteten för patienterna.

NY INDIKATION
Läkemedel som fått klartecken från CHMP för utvidgad indikation.


Forsteo (teriparatid) från Eli Lilly. Indikationen utvidgas till att även inkludera behandling av osteoporos hos män. Dessutom har den ursprungliga indikationen ändrats till att gälla osteoporos hos postmenopausala kvinnor ?med ökad risk för fraktur? samt inkluderar ett uttalande om reduktion av icke-vertebrala frakturer .