Föreläsningen saknar anknytning till informationen

Anmäld: Draco LäkemedelAnmälare: LandstingsförbundetÄrende: InformationsaktivitetÄrendenr: NBL 600/01

23 sep 2002, kl 15:13
0

Hösten 2001 inbjöds sjukvårdspersonal i Östersundsområdet till vad som i inbjudan beskrevs som ?Produktinformation i samband med föreläsning av Rigmor Robert, läkare och Jungpsykolog, kring temat livsbalans?. I inbjudan framgick också hur anmälan ska göras, ett mer detaljerat program för kvällen inkluderande snittar och dryck, information om Dracos astmaläkemedel samt föreläsningen om livsbalans. Den som var intresserad skulle också anmäla sitt deltagande till den avslutande middagen.
Landstingsförbundet anser att inbjudan strider mot avtalet mellan Landstingsförbundet, Lf, och Läkemedelsindustriföreningen, Lif, om information och utbildning. Lf anser att sammankomster ska arrangeras så att de på ett naturligt sätt integreras i sjukvårdens verksamhet. Samarbetet ska ske på ett ansvarsfullt och meningsfullt sätt utan att parternas oberoende ställning i förhållande till varandra rubbas eller kan ifrågasättas.
Det anmälda arrangemanget motsvarar inte avtalets intentioner eftersom snittar och dryck, en ovidkommande föreläsning med efterföljande middag utgör en dominerande del av aktiviteten. Vidare kan inte aktiviteten ses som en produktinformation då föredraget inte på något sätt anknyter till astmabehandling utan istället tar upp helt andra frågor.
Draco bestrider anmälan. Man menar att ämnet är i hög grad berör vårdens personal genom att ta upp mänsklig stress och utbrändhet, samt möjligheterna att finna balans mellan privatliv och arbetsliv. Draco menar att båda föredragen var seriösa och nyttiga för deltagarna. Programpunkterna är alla väl förenliga med avtalet. Eftersom mötet startar direkt efter arbetsdagens slut är det rimligt att bjuda på lättare förtäring innan samt ?en enkel arbetsmiddag? efter mötet. Draco tycker att man klart och tydligt deklarerat vad mötet går ut på och kallar även hela mötet för just ?Produktinformation?.
I sin bedömning betonar NBL det centrala i avtalet mellan Lf och Lif ? att avtalet ska säkerställa att samarbetet sker på ett ansvarsfullt och meningsfullt sätt, och att parternas oberoende ställning till varandra ej rubbas eller kan ifrågasättas. I flera tidigare ärenden har en praxis utformats om vad som kan godkännas och inte.
Angående förtäringen finner inte NBL anledning att anmärka på omfattningen av denna. Snittar med dryck och middag efteråt är rimligt och kan anses som enkel.
Däremot är inte NBL lika övertygad vad gäller föredraget om livsbalans. För att ett informationsarrangemang inte skall riskera att komma i konflikt med avtalets syfte måste det finnas någon saklig anknytning till de inbjudnas yrkesmässiga medicinska verksamhet. Därav följer dock, menar NBL, att ett sådant ämne inte alltid accepteras inom ramen för ett företags information ? speciellt vid produktinformation. I avtalet står att sådan information ska ?behandla ett medicinskt ämnesområde där information om företagets produkter utgör en integrerad del?. NBL menar att föreläsningen inte har haft något att göra med informationen om Dracos astmaläkemedel. Därför har inte den informationen varit en integrerad del av det medicinska ämnesområde som var sammankomstens huvudpunkt.
NBL finner att Draco har brutit mot artikel 24 i Regler för läkemedelsinformation. Företaget åläggs därför att betala en NBL-avgift om 50000 kronor.
Avtalet mellan Landstingsförbundet och Läkemedelsindustriföreningen finns att läsa på http://www.lf.se/lakemedel/avtalLf_Lif.htm