Flera EU-initiativ väntas påverka farmacevtyrket

Flera pågående initiativ på EU-nivå väntas förändra farmacevtyrkets villkor i framtiden. Den aktuella utvidgningen av unionen väntas dock inte omedelbart påverka arbetsmarknaden för farmacevter i Sverige i någon större omfattning.

25 mar 2004, kl 17:22
0

Annons

EU-kommissionen kartlade under fjolåret nivån av konkurrens inom en rad samhällssektorer i EU-länderna. Arbetet har nu utmynnat i en rapport som kommissionen antog i februari.
För farmacevternas del är kontentan att kommissionen är missnöjd med den reglering som omgärdar utövandet av yrket. Enligt rapporten är regleringarna för många och i många fall oberättigade.

Mer konkurrens

I Sverige är denna reglering dessutom betydligt mer omfattande än genomsnittet i EU. En rapport från Institute for Advanced Studies i Wien som sammanställdes på uppdrag av EU-kommissionen i höstas visade att Sverige har den mest reglerade apoteksnäringen inom hela EU.
EU-kommissionen har också nyligen antagit ett förslag till ett nytt så kallat sektorsdirektiv som väntas få stor betydelse för bland annat öppenvårdsfarmacin. Förslaget innebär bland annat en friare förflyttning och utbyte av tjänster samt att en gemensam europeisk etisk yrkeskod ska upprättas. Dessutom fastslås att medlemsländer inte får förbjuda farmacevter att etablera verksamhet i fler än en medlemsstat. Denna harmoniseringsprocess är tänkt att vara slutförd den 31 december 2008.

– Åtgärderna kommer att gynna en ökad integrering mellan länderna inom EU även om jag samtidigt kan se att konkurrensen mellan exempelvis farmacevter kan komma att öka. Inom EU ser man positivt på konkurrens och även Sverige som en del av Europa kan räkna med att få en ökad konkurrens inom den farmacevtiska sektorn, säger Ronnie Hansson, ordförande för Sveriges Farmacevtförbund.

Utbildningar granskade

En mer tidsaktuell förändring på EU-området är utvidgningen av unionen den 1 maj i år. Flera av de farmacevtiska grundutbildningarna i de nya medlemsländerna har granskats av representanter för EU-kommissionen.
– Utbildningarna har vad jag förstår i stor utsträckning visat sig följa befintliga EU-direktiv, bland annat är de i regel minst femåriga, innehåller samtliga ämnen som EU kräver och sex månaders apotekspraktik. Granskningarna omfattar hu- vudsakligen innehållet i utbildningarna och inte i någon större utsträckning hur utbildningsmålen blivit uppfyllda, säger Ronnie Hansson.
Han tror inte att utvidgningen kommer att leda till någon markant ökad rörlighet vad gäller farmacevter omedelbart.
– Språket är dessvärre ett större hinder än man tror. De polska farmacevter som tidigare rekryterades till Sverige har tyvärr i stor utsträckning flyttat hem igen.
– Men i framtiden tror jag ändå att allt fler utländska farmacevter, främst yngre, kommer hit för att arbeta, och det tycker jag absolut att vi ska se positivt på. Inte minst eftersom vi kommer att få en allt större brist på farmacevter inom vissa yrkesområden och regioner i landet, säger Ronnie Hansson.