En gåva måste ha anknytning till den medicinska världen

Anmäld: Pharmacia
Anmälare: Jan Håkansson
Ärende: Marknadsföring av Celebra
Ärendenr: IGM W391/02

23 apr 2002, kl 16:30
0

Annons

Dr Jan Håkansson i Krokom utanför Östersund har anmält Pharmacia med anledning av ett bokningsbrev ställt till en kollega vid Östersunds sjukhus. I bokningsbrevet skrivs att om deras konsulent får komma och informera om läkemedlet Celebra (celecoxib), kommer konsulenten att lämna över Nationalencyklopedin på CD-rom.

Jan Håkansson menar i sin anmälan att värdet av denna gåva vida överstiger all rimlighet. På Nationalencyklopedins hemsida har han funnit att värdet för gåvan betingar ett värde på mellan 1 495 och 5 595 kronor, beroende på vilken version gåvan avser.

I sitt svar beklagar Pharmacia det inträffade, och förklarar det inträffade som ett enskilt initiativ och att det inte är ett sätt som Pharmacia arbetar. Pharmacia skriver att man omgående ska se över sina rutiner så att liknande aktiviteter inte genomförs.

IGM skriver att branschens regler är mycket strikta och tydliga gällande gåvor. NBL har bland annat formulerat ett prejudicerande uttalande i ärende N518/99. Vidare finner IGM att Nationalencyklopedin på CD-rom saknar all anknytning till en läkares medicinska verksamhet. Därmed anses den rikta sig till läkaren privat och bedöms vara en present, vilket regleras i artikel 28. Enligt ärende N518/99 anses gåvor acceptabla om de ej överstiger 100 kronor. Mot bakgrund av det sagda står den aktuella gåvan inte i proportion med det som anges i artikel 28. Att åtgärden skulle bero av ett enskilt initiativ inom Pharmacia förtjänar inget som helst beaktande i detta avseende, enligt IGM, utan är en helt och hållen intern angelägenhet för företaget.

IGM finner att Pharmacia har handlat i strid mot artikel 28 i Regler för läkemedelsinformation och åläggs att betala en IGM-avgift om 60 000 kronor.