Det är tillåtet med nyanserade jämförelser

Anmäld: Nycomed (N)Anmälare: Wyeth Lederle (WL)Ärende: Anbud PantolocÄrendenr: W541/03Utgång: Friad

19 sep 2003, kl 16:44
0

Wyeth Lederle (WL) anmäler ett anbud från Nycomed ställt till Västra Götalandsregionen. WL anser att anbudet strider mot flera artiklar i regelverket.
Bland annat tycker WL att det strider mot god sed och amsak att i anbud till landsting göra jämförelser med andra namngivna preparat vid marknadsföring av läkemedel. WL menar att Nycomed gör detta genom att i anbudet skriva: ?Stor besparingspotential om ni i dag använder övervägande 30 mg Lanzo och kan byta till Pantoloc 20 mg!? Det finns risk att läsaren drar felaktiga eller alltför långt gångna slutsatser vilket strider mot artikel 2.
Vidare tar inte dessa påståenden någon hänsyn till Fasstexten, gällande bytet för olika indikationer och olika doser, vilket också strider mot artikel 2.
Att byta från Lanzo 30 mg till Pantoloc 20 mg strider även mot artikel 4.2 eftersom det helt saknar jämförelser mellan doser och indikationer. Bytet saknar dokumentation i beräkningar om besparingar och strider därmed mot artikel 8.
Nycomed avvisar anmälan på samtliga punkter. Att göra jämförelser med andra preparat är i sig inget brott mot artikel 2. Att skriva som WL, att experter skulle dra långtgående och felaktiga slutsatser utifrån den anmälda formuleringen menar N är att underskatta dem. Formuleringen med ?? om? och kan?? innebär inte att Lanzo 30 mg ska bytas mot Pantoloc 20 mg, vilket WL felaktigt påstår. Det kan därför inte bryta mot vare sig artikel 4 eller 8.
I ett vidare resonemang menar N att Lanzo 30 mg används på grund av terapisvikt med Lanzo 15 mg, som är en suboptimal dos. Där finns en besparingspotential för landstingen att istället byta till Pantoloc 20 mg. Försäljningsstatistik visar också att det säljs mer av Lanzo 30 mg än av 15 mg. För andra protonpumpshämmare säljs det mer av lägre doser och mindre av högre.
IGM friar i sin bedömning Nycomed på alla punkter. Det är tillåtet enligt artikel 2 att göra jämförelser med andra preparat, så länge det sker nyanserat och rättvisande. Vidare innebär formuleringen ?? om? och kan?? inget avsteg från regelverket eftersom det enbart gäller just i de fall där ett byte verkligen kan ske där dos och indikation är jämförbara. Istället åläggs Wyeth Lederle att betala en IGM-avgift om 60000 kr.n