Annons

Den kliniska forskningen måste få ta plats

Apotekarsocieteten är väldigt positiva till att regeringen tagit fram
den nationella läkemedelsstrategin. Det enskilt största genomslaget tror
jag blir när vi får nationella IT-stöd på plats, som alla landsting
använder. Då skapas också förutsättningar för generisk förskrivning.

5 sep 2011, kl 17:38
1

Flera av de punkter som Apotekarsocieteten lyft fram som viktiga i sitt policyprogram finns med och vi kommer att följa de projekt som startar inom för oss viktiga frågor.  Vårt policyprogram för läkemedelsområdet i sin helhet kan läsas på www.apotekarsocieteten.se

I min blogg (Läkemedelsvärlden 2011-02-24) så valde jag att fokusera på forskningens villkor i Sverige, ?Ge bra förutsättningar för forskningen?. Efter att ha läst dokumentet konstaterar jag att man i den nationella läkemedelsstrategin vad gäller genomförande har satt fokus på läkemedel i användning. Detta är bra i sig.

Glädjande är att insikten om vikten av forskning finns. I inledningen under Attraktivitet för produkter och tjänster konstateras att Sverige har en stark och innovativ life science-industri och internationellt stark klinisk forskning. Detta har varit en sanning, men faktum är att de senaste åren har Sverige tappat rejält, till exempel så har antalet centra som deltar i kliniska prövningar sedan 2004 minskat med 46 procent. Helt riktigt kan man läsa att ?den kliniska forskningen utgör en viktig länk i ett läkemedels väg från laboratoriet till behandling av patienten. Klinisk forskning är en förutsättning för utveckling av nya produkter och tjänster på hälso- och sjukvårdsområdet och den bidrar till såväl god kvalitet som hög kompetens hos sjukvårdens personal. Det är viktigt att skapa goda förutsättningar för en fortsatt stark svensk klinisk forskning men även för att säkerställa forskningens kvalitet och implementering?. Det jag undrar är var all denna insikt har tagit vägen i den handlingsplan som presenteras. Utan en innovation så har vi inte läkemedelsbehandling för framtidens välfärd. En del av den kliniska forskningen i handlingsplanen finns under 6.1 och 6.2. Det gäller att ?upprätta en process mellan myndighet, landsting och industri rörande ordnat införande av nya läkemedel ?samt att ?utveckla en nationell modell för framtagandet av införandeprotokoll samt inför samordnad utvärdering av läkemedel i den kliniska verkligheten?. Detta är alldeles utmärkt och ju mer svenska kliniska erfarenheter vi har, från tidiga faser i ett läkemedels utveckling, desto säkrare blir införandet!

Nu är den första handlingsplanen satt, men det är min tro och förhoppning att det kommer att läggas till nya projekt till denna i framtiden och då får vi hoppas att den kliniska forskningen får ta plats!

Andreas Furängen
VD, Apotekarsocieteten

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer