Decentralisering påverkade inte läkarnas attityd till läkemedelsval

Läkarnas syn på decentraliserat kostnadsansvar har i mycket liten utsträckning påverkat deras kriterier vid förskrivning av läkemedel. Det visar en attitydundersökning från IHE.

23 mar 2004, kl 14:09
0

Annons

Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE har undersökt om läkare i landsting med decentraliserat kostnadsansvar har en annan inställning till prioriteringar vid förskrivning av läkemedel än sina kollegor i landsting med centralt kostnadsansvar.

Även om det finns tecken på det i undersökningen är dessa högst marginella.

Den tydligaste indikationen på ett annat kostnadsmedvetande hos dessa förskrivare är att fler allmänläkare med kostnadsansvar (28 procent) påstår sig "ofta diskutera läkemedelskostnader med kollegor och verksamhetschef" än allmänläkare utan kostnadsansvar (åtta procent). De förra är också positivare till strävandena att minska ökningen av läkemedelskostnaderna.

Detta har dock inte påverkat läkarnas syn på prioriteringar i förskrivningssituationen.Den enda situation då kostnaderna anses ha en relativt stor betydelse, för alla förskrivare i enkäten, är då det finns två eller flera likvärdiga läkemedel.

– Den generiska substitutionen verkar alltså fått genomslag och acceptans i alla läger, konstaterar Sandra Jansson på IHE.

I synen på kostnadernas betydelse finns det två situationer där synen signifikant skiljer sig mellan läkare i landsting med formellt kostnadsansvar och utan. Det är när det finns två eller flera läkemedel med olika biverkningsprofiler eller två eller flera läkemedel med olika effekter. I de situationerna tenderar de med kostnadsansvar att tillskriva kostnaden större betydelse än de utan.

Men majoriteten läkare, oavsett kostnadsansvar, anser dock vikten av att ta hänsyn till kostnader i dessa situationer som liten.

– Situationen med flera läkemedel med olika effekt innebär en avvägning mellan hur mycket man är beredd att betala för en extra effekt. Det är ett lite mer avancerat sätt att ta hänsyn till kostnad än när man har två identiska läkemedel med olika pris, säger Sandra Jansson

Hon tycker det är lite förvånande att det kostnadseffektiva tänkandet inte fått större genomslag i de landsting som har decentraliserat kostnadsansvar.

Men det som kanske förvånar henne mest är att nästan en fjärdedel av förskrivarna inte visste om att man hade ett reellt kostnadsansvar på arbetsplatsen.

Enkäten gjordes under hösten 2003 i åtta landsting, varav tre då hade decentraliserat kostnadsansvar. Bara 49 procent av de tillfrågade, 738 personer, svarade vilket enligt utredarna motsvarar svarsfrekvensen på andra enkäter med liknande tema.