Annons

Brilique in i högkostnadsskyddet

Blodproppshämmaren Brilique som används i kombination med acetylsalicylsyra ingår nu i högkostnadsskyddet.

7 sep 2016, kl 11:16
0

Läkemedlet har visat sig vara effektivt i studier och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, bedömer att läkemedlet är kostnadseffektivt för patienter som har haft hjärtinfarkt för minst ett år sedan och som löper hög risk för ny hjärt-kärlhändelse.

Effekten av långtidsbehandling med tikagrelor har studerat i den så kallade Pegasus-studien. Där behandlades patienter med tikagrelor 60 mg, 90 mg, eller placebo. Resultaten visar att de båda styrkorna nådde det primära kompositmåttet kardiovaskulär död, stroke och hjärtinfrakt.
Dock är enbart den lägre styrkan rekommenderad för långtidsanvändning på grund av den ökade blödningsrisken.

År 2011 beslutade TLV om generell subvention för Brilique 90 mg, och nu godkänns läkemedlet även i 60 mg.

TLV gör bedömningen att Brilique 60 mg i klinisk praxis främst kommer sättas in direkt efter utsättning av Brilique 90 mg.