Besvikelse över aggressiv kemoterapi vid bröstcancer

Mindre försök har tidigare visat god effekt av högdosterapi på brösttumörceller. Men nu har två randomiserade studier givit ett negativt resultat.Till en holländsk studie rekryterades 97 kvinnor över 60 år som hade bröstcancer med spridning till lymfkörtlar i armhålan. Samtliga fick först tre kurer av kemoterapi (FE120C, cyklofosfamid 500 mg/m2, epirubicin 120 mg/m2 samt 5-fluorouracil […]

19 jul 2002, kl 05:42
0

Mindre försök har tidigare visat god effekt av högdosterapi på brösttumörceller. Men nu har två randomiserade studier givit ett negativt resultat.
Till en holländsk studie rekryterades 97 kvinnor över 60 år som hade bröstcancer med spridning till lymfkörtlar i armhålan. Samtliga fick först tre kurer av kemoterapi (FE120C, cyklofosfamid 500 mg/m2, epirubicin 120 mg/m2 samt 5-fluorouracil 500 mg/m2) med en veckas intervall.
Efter kirurgi delades de in i en kontrollgrupp som fick konventionell terapi (en fjärde kur FE120C följd av strålning samt två års uppföljande behandling med tamoxifen).
Den andra fick samma behandling som kontrollgruppen plus tillägg av en granulocytstimulerande faktor, filgrastim, plus ytterligare en kur kemoterapi tre veckor efter den fjärde FE120C. Denna sista kur bestod av cyklofosfamid 6 g/m2, thiotepa 480 mg/m2 samt karboplatin 1600 mg/m2 fördelad över fyra dagar.
Under en uppföljningstid på mer än sex år gav högdosterapin patienterna inga fördelar. Ingen signifikant skill-nad sågs i fråga om överlevnad. Högdosterapin är mycket dyr och är förknippad med akuta toxiska effekter; möjligen finns även risk för irreversibla långtidseffekter.
Författarnas slutsats är att högdos kemoterapi mot bröstcancer efter kirurgi enbart bör användas inom randomiserade studier och inte i klinisk rutin. n
The Lancet 1998;352:515?21, 501?2