Arne Björnberg, VD Apoteket AB: ?Apodos är kostnadseffektivt ? om man rationaliserar?

En minskad läkemedelskassation vid användandet av Apotekets doseringsservice Apodos uppväger endast tre fjärdedelar av kostnaderna för servicen. För att Apodos ska bli kostnadseffektivt måste sjukhem och vårdinrättningar dessutom utnyttja de rationaliseringsmöjligheter som Apodos ger.

19 jul 2002, kl 03:13
0

För ett år sedan blev det stort rabalder i Läkemedelsvärlden när en studie av Apotekets läkemedelsdoseringsservice Apodos från Institutet för hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, drogs tillbaka av Apoteket. Studien från IHE kom fram till slutsatsen att Apodos inte var kostnadseffektivt vilket inte gillades av Apoteket (se Läkemedelsvärlden nr 6/97, sid 6).
Studien var beställd av Apoteket, som dessutom äger IHE, vilket gav företaget möjlighet att stoppa publiceringen av studien med argumentet att den innehöll företagshemligheter. Apotekets VD Arne Björnberg angav då att studien skulle publiceras i en omarbetad form vid ett senare tillfälle, men detta kommer sannolikt inte att ske visar det sig nu.
? Nej, studien beställdes visserligen av oss, men nu har vi jobbat så mycket med Apodos att vårt behov av IHE-studien är litet, säger Arne Björnberg.


Går inte att generalisera


Han menar att IHE-studiens resultat inte lämpar sig att dra generella slutsatser ifrån eftersom den baserar sig på en felaktig produktionskostnad för Apodos. Produktionskostnaden var framtagen vid en enda anläggning i Malmö ? som just då utökades med en dosmaskin vilket gjorde att kostnaderna överskattades. Därför finns det ingen anledning att nu publicera studien, menar Arne Björnberg.
? Det enda IHE-studien visar är hur det var där just då, säger han. Så fort man ger offentlighet åt resultaten börjar folk generalisera och dra slutsatser om Apodos i hela riket som inte stämmer med verkligheten.
Uppståndelsen kring den stoppade IHE-studien ställde dock frågan om Apodos kostnadseffektivitet på sin spets. Verksamheten betalas idag visserligen via Apotekets marginaler, men kommer så småningom att bli en separat prissatt tjänst från Apoteket.
Nu har Apoteket tagit fram nya, och enligt Arne Björnberg, betydligt bättre underbyggda siffror på produktionskostnaden från nästan samtliga av sina drygt 30 Apodos-anläggningar. Produktionskostnaden för en patients veckoförbrukning av Apodos-påsar ligger enligt den nya studien mellan 19 och 21 kronor beroende på anläggningarnas storlek och geografiska placering. Detta är ganska prick hälften av de 42 kronor som man kommit fram till i Malmö-anläggningen tidigare.


Kostnadseffektivt vid rationalisering
Arne Björnberg menar att med dessa, mer korrekta produktionskostnader, är Apodos kostnadseffektivt för sjukvårdshuvudmännen att använda. Vinsterna kan man räkna hem på två områden ? mindre läkemedelskassation och rationaliseringar.
Apoteket har nyligen slutfört en kassationsstudie på tre kommunala sjukhem i Ekerö kommun utanför Stockholm (se sid 39 i detta nummer) som visar att man kan minska kassationskostnaderna med 800 kronor per patient och år, motsvarande drygt 15 kronor per vecka. Detta innebär att man i Ekerö kommun kan spara in cirka tre fjärdedelar av kostnaden för Apodos på en minskad läkemedelskassation. Den resterande fjärdedelen av Apodos-kostnaden måste alltså sedan tas in med hjälp av rationaliseringar på sjukhemmen.
I IHE-studien tittade man på vilka tidsbesparingar som gjordes där man infört Apodos och det visade sig handla om fem minuter per patient och vecka. Inga personalförändringar hade dock genomförts på grund av att Apodos införts utan den tid man vunnit ägnades istället åt andra arbetsuppgifter. Överfört till Ekerös sjukhem skulle tidsbesparingen variera mellan drygt två timmar och drygt fem timmar per vecka beroende på sjukhemmets storlek. Det är med andra ord inga tidsbesparingar som resulterar i att heltidstjänster kan rationaliseras bort och därigenom ge de kostnadsminskningar som krävs för att få ihop kalkylen. Men detta menar Arne Björnberg inte är något problem för resonemanget.
? Det är ytterst sällan en enda rationalisering resulterar i att man kan minska personalstyrkan utan det är mer frågan om att ha inställningen att göra allt så effektivt som möjligt. Efter ett antal rationaliseringsåtgärder kan man, så småningom, minska personalen och ta hem kostnadsminskningen, säger han. Dessutom är ju den offentliga sektorn en orgie i deltider så man ska nog inte stirra sig blind på heltider.


Fler fördelar
Men Arne Björnberg håller med om att det är ett problem för Apodos-verksamheten att den inte helt bär sina egna kostnader, men han menar att Apodos har fler fördelar som inte är lika lätta att mäta i pengar, men som ändå har ett stort värde.
? Ja, Apodos kostnadseffektivitet står och faller med om landstingen eller kommunerna vill rationalisera, säger han. Men å andra sidan kan man säga att om man vill rationalisera så sparar man in Apodos-kostnaderna på kassation och rationaliseringar, genomgången av läkemedelslistorna med säkrare medicinering som följd och den bättre följsamheten hos Apodos-patienterna får man då på köpet.