Annons

Apoteket är en förebild i imagehänseende

I en nyligen genomförd imagemätning rankas apoteket högt av allmänheten. Enligt Temo är företagets image exceptionellt god.

23 maj 2002, kl 23:22
0

Annons

I sin strävan att förbättra kommunikationen mot kunder och allmänhet har Apoteket nyligen genomfört en imageundersökning.

? Vi vill kontinuerligt följa hur apotekets image uppfattas bland allmänheten. Ur denna stora undersökning väljer vi ut några parametrar som vi sen kan följa över tiden, säger Thony Björk, informationschef på Apoteket.

På uppdrag av Apoteket utförde undersökningsföretaget Temo mätningen genom telefonintervjuer. Cecilia Svärd var ansvarig på Temo.

? Helhetsbilden av Apoteket är mycket positiv. Det är främst knutet till kärnverksamheten vid apoteken, såsom ett kundanpassat utbud och god information kring det.

Skillnader mellan könen

Cecilia Svärd noterar bland annat att Apoteket har en starkare image bland kvinnor än bland män samt att de med lägre utbildning generellt har en mer positiv attityd till Apoteket än de med högre utbildning. Vidare ses Apoteket som en icke-effektiv organisation.

? Detta är relativt genomgående i undersökningen. Attityden att Apoteket inte kännetecknas av effektivitet är samstämmigt med resultaten för offentliga organisationer, men också bland monopolverksamheter generellt.

Men Cecilia Svärd konstaterar också att allmänheten är mer skeptisk till Apoteket som en självständig aktör gentemot läkemedelsindustrin samt när det gäller Apotekets strävan att minska läkemedelskostnaderna för samhället.

Hög kännedom och attityd

Thony Björk ser mycket intressant information i undersökning som Apoteket ska arbeta vidare med.

? Det finns mycket vi kan ta till oss för vår fortsatta kommunikation. Kännedomen om Apoteket är väldigt hög och det hade vi förväntat oss.

? En annan stark parameter är kompetensen hos våra medarbetare, kunskapen kring vårt sortiment samt hur vi jobbar för en bra läkemedelsanvändning.

Temo gör flera imageundersökningar om året. I flera av dessa är Apoteket med som referenspunkt för andra företag eftersom Apoteket erfarenhetsmässigt ligger högt i image.

? Ja, Apoteket är en förebild i imagehänseende, de ligger mycket väl till. Apoteket har legat i topp i Temos undersökningar under de senaste åren tillsammans med IKEA och ICA-handlarna. Därför är företaget alltid intressant som måttstock, säger Cecilia Svärd.

Täta mätningar

Apoteket använder sig av ett så kallat styrkort, ett internt styrsystem för verksamheten. I det finns ett antal parametrar med olika målnivåer. För att följa dessa parametrar och se hur företaget utvecklas kommer mer regelbundna mätningar att göras i fortsättningen.

? I och med att vi nu tillämpar ett styrkort ska vi ha en kontinuitet i detta vilket innebär att vi ska mäta vår och höst, säger Thony Björk.