Antidot mot Pradaxa rekommenderas inte brett

NT-rådet utfärdar ingen generell rekommendation till landstingen gällande antidoten Praxbind.

17 dec 2015, kl 10:37
0

Annons

I början av december blev antidoten mot blodförtunnaren Pradaxa godkänd av EMA. Läkemedlet Praxbind, idarucizumab, används för att stoppa Pradaxas, dabigatran, antikoagulerande effekt.

Sveriges kommuner och landstings NT-råd gav Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, i uppdrag att göra en hälsoekonomisk utvärdering av läkemedlet, men nu har rådet beslutat att avbryta utvärderingen.

NT-rådet skriver i ett yttrande att det är dels ur ett prioriteringsperspektiv gällande uppdrag till TLV, men också för att det är svårt att hälsoekonomiskt utvärdera en specifik antidot. Rådet utfärdar därför ingen generell rekommendation till landstingen gällande användning av Praxbind.

Däremot har Förhandling och Marknad, som är landstingsgemensamma funktioner, tillsammans med läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim tagit fram ett avtalsförslag. Förslaget säkrar enhetliga villkor från och med att produkten finns tillgänglig. Något som den beräknas göra för beställning tidigast från och med i dag, torsdag.

Praxbind är en utpräglad sjukhusprodukt med huvudsakligt värde att snabbt stoppa Pradaxas effekt, exempelvis för en patient som akut behöver opereras. Läkemedlet är därför viktigt att ha tillgängligt, men kommer sannolikt ha en relativt liten åtgång.

De gemensamma villkoren innebär att landstingen och företaget delar på riskerna, att landstingen får en rabattering samt en möjlighet till ersättning om läkemedlet passerar utgångsdatum och måste kasseras.

NT-rådet bedömer att avtalet gör det möjligt att tillgängliggöra Praxbind på lagerplatser respektive i regioner och landsting där det är ändamålsenligt och uppmanar därför alla landsting och regioner att teckna avtalet.