Annons

Amiodaron effektivt mot förmaksflimmer före bypasskirurgi

Användning av profylaktiskt amiodaron före bypasskirurgi är både säkert och effektivt för att skydda patienter mot förmaksflimmer. Negativt var dock en ökad förekomst av biverkningar.

14 nov 2003, kl 14:04
0

Annons

Det visas i Papabear-studien (Prophylactic Amiodarone for the Prevention of Arrhythmias that Begin Early after Revascularization, Valvular Repair, or Replacement) som presenterades igår på American Heart Associations kongress i Orlando, Florida.

? Det är övertygande data, säger Brent Mitchell, läkare vid University of Calgary, Kanada, till heartwire.

? Behandlingen är effektiv, den tolereras väl och den är säker.

Primär effektparameter var förmaksflimmer som varade längre än fem minuter och som krävde medicinsk behandling inom sex dagar efter operationen.

Amiodaron minskade signifikant förekomsten av förmaksflimmer med 52 procent jämfört med dem som fick placebo, från 29,6 procent i placebogruppen till 16,1 procent i amiodarongruppen.

Biverkningar var signifikant mer vanliga i den aktiva behandlingsgruppen än i placebogruppen, 11,4 procent mot 5,3 procent. Även kardiella biverkningar var mer vanliga i den aktiva gruppen, 7,0 procent mot 2,0 procent. Inga signifikanta skillnader avseende postoperativa komplikationer eller mortalitet sågs. Det var däremot en trend mot att de som fick amiodaron stannade en längre tid på sjukhus.

Studien var upplagd för att testa säkerhet och effektivitet med oral profylaktisk behandling, för att minska förmaksflimmer, med amiodaron, 10 mg/kg per dag, på patienter som skulle genomgå hjärtkirurgi. 600 patienter randomiserades till att få antingen amiodaron eller placebo sex dagar före operationen, själva operationsdagen samt sex dagar efter operationen.

Förmaksflimmer är den vanligaste komplikationen efter hjärtkirurgi och orsakar bland annat försämrad hemodynamik, stroke och andra tromboemboliska händelser. Det orsakar också förlängd sjukhusvistelse, med ökade kostnader och oroliga patienter. Förekomsten av förmaksflimmer är cirka 30 procent i patienter med bypasskirurgi.

Amiodaron ska bara hanteras av läkare med stor erfarenhet av antiarytmisk behandling. Lägsta möjliga dos ska eftersträvas och på grund av preparatets långa halveringstid, upp till 50 dagar, kan interaktioner uppträda sent.