Annons

Amerikanska apotekare förbättrar vården

När läkare och apotekare samarbetar om patienternas
blodtrycksbehandling blir resultaten bättre. Det visar en amerikansk
studie som publicerats i Archives of internal medicine.

20 okt 2010, kl 17:46
0

I studien tittade forskarna på 179 patienter med högt blodtryck från fem öppenvårdsmottagningar i Iowa, USA. De slumpades till att antingen ingå i en interventionsgrupp med ett apotekar-läkarsamarbete eller till att få standardvård.

Patienterna i interventionsgruppen fick träffa kliniska apotekare för samtal minst varannan månad. Innan samtalet hade apotekarna fått information om patienternas läkemedelsbehandling och blodtrycksvärden. I samband med mötena utvärderade  dels hur patientens behandling motsvarade gällande riktlinje dels om det fanns någonting som hindrade patienten att uppnå målvärden. Därefter diskuterade apotekaren behandlingen med patientens läkare. Om apotekaren hade ändringsförslag kunde läkaren välja att lyssna på dem eller låta bli. Patienter i både kontroll och interventionsgrupper fick sitt blodtryck mätt kontinuerligt.

Resultatet av studien visar att efter nio månader hade de patienter som ingick i interventionsgruppen i snitt sänkte sitt systoliska blodtryck mer än kontrollgruppen. Vid studiens slut hade 75 procent i interventionsgruppen sitt ambulatoriska blodtryck under kontroll jämfört med 15 procent i kontrollgruppen.

Ändringar i behandlingen föreslogs 267 gånger för interventionspatienterna. De flesta handlade om att lägga till ytterligare ett blodtryckssänkande medel eller öka dosen av befintlig behandling. Läkarna godtog och accepterade apotekarnas föreslagna ändringar i 95,9 procent av fallen.