Acetylsalicylsyra kan öka chansen att bli gravid

Acetylsalicylsyra kan öka chansen att bli gravid

Kvinnor med kronisk inflammation kan ha lättare att bli gravida genom att äta en låg dos acetylsalicylsyra.

20 feb 2017, kl 10:58
0

Annons

Amerikanska forskare har undersökt effekten av behandling med låg dos acitylsalicylsyra, ASA, på möjligheten att bli gravid och att behålla barnet hos kvinnor som tidigare haft missfall.

Resultaten visar att ASA ökar chansen att bli gravid och föda ett levande barn, hos de kvinnor i den aktuella gruppen som dessutom har en kronisk låggradig inflammation.

I studien, som är publicerad online i Journal of endocrinology and metabolism, ingick 1 228 kvinnor i åldern 18-40 år som tidigare haft ett eller två missfall. Deltagarna inkluderades i studien mellan åren 2007 och 2011 och följdes sedan upp till år 2012.

Kvinnorna randomiserades till två grupper där den ena gruppen fick 81 mg ASA och 400 mg folsyra och den andra gruppen fick placebo och 400 mg folsyra. Läkemedlen och placebo togs dagligen under sex menscykler med försök att bli gravida, eller till och med vecka 36 i de fall kvinnorna blev gravida.

Forskarna mätte även inflammationsgraden hos kvinnorna med hjälp av analys av C-reaktivt protein, CRP, i blodplasma, där ett värde på mindre än 0,73 mg/l klassificerades som lågt CRP, värden mellan 07,3 mg/l och 2,24 mg/l som medel och CRP över 2,24 mg/l klassades som högt.

Totalt sett blev 67 procent, 732 stycken, av kvinnorna i ASA-gruppen gravida jämfört med 55 procent, 597 stycken, i gruppen som fick placebo.

I grupperna med lågt respektive medelhögt CRP fann forskarna ingen effekt av ASA jämfört med placebo på vare sig antalet graviditeter eller levande födda barn.

I gruppen med högt CRP blev dock de kvinnor som fått ASA gravida i 71 procent av fallen, jämfört med 54 procent av kvinnorna i gruppen som fått placebo, vilket innebar en ökad chans för graviditet med 31 procent.

Även chansen för fullgången graviditet och levande fött barn ökade i gruppen med högt CRP som fått ASA jämfört med de som fått placebo. Här var skillnaden 54 procent jämfört med 44 procent, vilket innebar en 35 procents ökad chans. Gruppen med högt CRP och som fick placebo hade den lägsta andelen levande födda barn i samtliga grupper medan andelen i gruppen som fick ASA var i paritet med siffran i den totala gruppen, det vill säga 55 procent.

Forskarna menar att resultaten belyser två helt nya koncept för första gången: dels att systemisk, låggradig inflammation kan ha en allvarlig negativ påverkan på förmågan att bli gravid och dels att detta kan återställas genom behandling med antiinflammatorisk behandling i form av låg dos ASA.

Det primära effektmåttet i studien var kliniskt bekräftad och fullgången graviditet med födsel av ett levande barn. För studien som helhet innebar det att minst 19 kvinnor behöver behandlas för varje ytterligare levande fött barn, vilket inte var ett statistiskt signifikant resultat.

I gruppen  med högst CRP var motsvarande siffra sju behandlade kvinnor per ytterligare levande fött barn, vilket var statistiskt signifikant.

Forskarna konstaterar att antalet medverkande är en studiens styrkor. En svaghet som nämns är dock att studien var begränsad till sex menscykler, vilket gör att resultaten inte är applicerbara på långvariga svårigheter att bli gravid eller infertilitet. I studien ingick också enbart kvinnor med en historik av ett eller två missfall, men eftersom upp till 30 procent av alla graviditeter slutar i missfall, är resultaten relevanta för en stor del av kvinnor som försöker bli gravida, menar forskarna.

I nästa steg vill forskarna samla in ytterligare data för att undersöka om inflammation kan kopplas till både förmågan att bli gravid och att fullfölja graviditeten. Den typen av information skulle enligt forskarna vara värdefull som underlag för framtida diskussioner om utökad användning av ASA inom reproduktionsmedicin, liksom för möjligheterna till screening för låggradig inflammation med hjälp av CRP.