Xalatan är ett förstahandsval

Anmäld: PharmaciaAnmälare: IGMÄrende: Annons XalatanÄrendenr: N629/02Utfall: Friad

19 maj 2003, kl 10:58
0

IGM har hänskjutit ärendet till NBL eftersom det ansågs svårbedömt. Annonsen för Xalatan hade som blickfång en stor etta samt rubriken ?Nyhet. Förstahandsindikation vid glaukom?. IGM undrar över om beteckningen ?förstahandsindikation? är oklar, vilseledande och utan förankring i gällande produktresumé, och därmed stridande mot artikel 4 i regelverket.
IGM tror att avsikten med rubriken är att informera om att indikationen har ändrats. Beteckningen ?förstahandsindikation? förutsätter att läsaren känner till på vilket sätt den tidigare indikationen var villkorad och begränsad. Om läsaren inte känner till det kan hon ges intrycket att Xalatan nu bör vara läkarens första val vid glaukombehandling. Det finns inte förankrat i produktresumén.
Pharmacia bestred anmärkan och menar att syftet med annonsen är just att informera läsaren att Xalatan nu har fått ändrad indikation som gör att ögonläkaren nu kan börja en glaukombehandling med Xalatan.
NBL går inte på IGM:s linje. NBL menar visserligen att beteckningen ?förstahandsindikation? är oklar och kan tolkas olika av läsarna. Då Xalatan är ett av flera läkemedelsval vid glaukom är beteckningen inte särskilt väl vald. Men, betonar NBL, när Läkemedelsverket självt, i monografin över Xalatan från juni 2002, använder beteckningen ?förstahandsindikation? kan Pharmacia inte kritiseras för att företaget också gör det i annonsen.
Därför finner inte NBL skäl till någon anmärkning mot Pharmacia utan friar företaget.