Annons

Vilseledande marknadsföring

Anmäld: Wyeth Lederle
Anmälare: IGM
Ärende: Marknadsföring av Efexor i brevutskick
Ärendenr: IGM W314/01

8 jun 2001, kl 15:17
0

Högst upp till vänster på brevet anges i fet rubrikstil ?University of Pittsburgh, Schools of the Health Sciences?, vilket ger läsaren intryck att brevet kommer därifrån. Därunder följer i liten stil ?British Journal of Psychiatry? och sen rubriken ?Ny depressionsstudie visar att SNRI är signifikant bättre än SSRI-preparat?.

   Brevet inleds med en sam-
manfattning i fet stil som följs av en allmän diskussion. På sidan 2 presenteras studieresultaten. De kommer från åtta jämförbara, slumpmässiga och dubbelblinda studier som poolats för att jämföra remissionsfrekvens hos 2 045 patienter med depression.
IGM anser att brevet brister på flera punkter. Det innehåller inga uppgifter om avsändaren, vem som är författare och läsaren vilseleds att tro att brevet har skickats från ett universitet i USA. Först på kuvertets baksida står Wyeth som avsändare.
Vidare är brödtexten en blandning av referat och redaktionell text av delvis vetenskaplig karaktär. Att brevet är marknadsföring av Efexor framgår inte vilket är grovt vilseledande och ovederhäftigt, liksom att inge referenser anges.

   IGM anmärker också på den vilseledande rubriken ?Ny depressionsstudie visar??. Den i kombination med anslaget i brevet ger läsaren intryck att det är en ny studie som har gjorts och presenteras. I själva verket är det en sammanslagning av åtta enskilda studier. Att därmed ett flertal gånger upprepa ordet ?studie? är ovederhäftigt och vilseledande.

   I brevet anger WL att 30 procent fler patienter blir symptomfria med SNRI än SSRI. Men att det gäller relativa tal säger man inte. Den egentliga skillnaden, i absoluta tal, är bara 10 procent. Helt plötsligt har en skillnad på 10 procent blivit 30 procent. Det är enligt IGM att förmedla en grov överskattning till läsaren.

   IGM bedömer att utskicket strider mot artikel 4, 5 och 10 i Regler för läkemedelsinformation. Företaget har därmed handlat i strid med god branschsed och åläggs att betala en IGM-avgift om 50 000 kr.