Annons

Vi behöver mer passion för läkemedel!

Min passion för läkemedel väcktes redan för 30 år sedan när min pappa visade mig sin yrkesbibel ? FASS. Jag fascinerades av alla piller som kunde bota och lindra. Sedan dess har överlevnadstiden vid cancer ökat med hela sex år och det är nya läkemedel som förklarar drygt hälften av denna ökning. Samtidigt påstås att […]

26 sep 2006, kl 20:12
0

Min passion för läkemedel väcktes redan för 30 år sedan när min pappa visade mig sin yrkesbibel ? FASS. Jag fascinerades av alla piller som kunde bota och lindra. Sedan dess har överlevnadstiden vid cancer ökat med hela sex år och det är nya läkemedel som förklarar drygt hälften av denna ökning.

Samtidigt påstås att innovationsgraden gått från hög till låg med efterföljande produkttorka och försämrad tilltro till läkemedel. Nu ses läkemedel oftast som en kostnad och generika är snart i var mans mun – bokstavligt och bildligt.


Inte ens vi som arbetar med läkemedel är längre entusiastiska. En undersökning gjord av Jörgensen och medarbetare bland 292 anställda vid 24 öppenvårdsapotek visar att de flesta såg fördelar med läkemedel, men inte alla.


Farmacevter såg mer nytta och mindre risker än apotekstekniker och med antal arbetsår på apotek ökade nyttan. Dock ansåg över 50 procent att det förskrivs för mycket och över 40 procent att läkarna litar för mycket på medicinerna.


När jag läste till apotekare kallade man oss för framtidens läkemedelsexperter, men när media gör inslag om mediciner, är det nästan alltid läkare som är sakkunniga. Vi som skulle bli experter är osynliga.


Olyckligtvis verkar politikerna inte heller prioritera läkemedelsfrågor. Inför valet skickade Föreningen för Läkemedelsinformation en enkät till partierna om aktuella frågor inom läkemedelsområdet. Av tio tillfrågade partier var det bara fem som svarade. Kanske grundar sig deras ointresse i svårigheten att bedöma den totala nyttan av läkemedel på samma sätt som det är svårt att bedöma hälso- och sjukvårdens insatser. Jag tycker att debatten om läkemedel helt enkelt är för lågmäld.


Kanske har också patienter som förskrivs läkemedlen tappat tilltron till dem och använder dem därför på de sätt de själva finner bäst? Skeptiska patienter och låg följsamhet leder till onödigt lidande och ökade kostnader.


För att skapa motivation och samförstånd för medicineringen måste vi inom skrået börja med våra egna värderingar. Kan man arbeta med läkemedel om man inte tror på deras nytta?


Tack vare hängivna människor med passion för sina arbeten har vi idag läkemedel mot sjukdomar som det tidigare inte fanns bot och lindring för; till exempel hiv och livmoderhalscancer.

Beredningsinnovationer innebär dessutom att de flesta läkemedel bara behöver tas en gång per dag i en enda tablett eller vid ett fåtal doseringstillfällen. Många läkemedel som används rutinmässigt i vården gör små underverk varje dag.


Vi som arbetar med läkemedel måste föregå med gott exempel och sprida vår kunskap om och passion för läkemedel. Vi måste orka ta ansvar för att lära alla, inte minst ungdomar, sunda läkemedelsvanor och ge en djupare förståelse för läkemedlens roll i samhället. Varför inte fråga kunderna på apotek hur nöjda de är med sin medicin – en utmärkt ingång till ett motiverande samtal.


Jag vill se läkemedelskunskap i skolan, både inom samhälls- och naturorienterande ämnen. Vi farmacevter måste ut i samhället, tala om läkemedel och bli framtidens läkemedelsexperter – redan nu!


Thomas Straumits


Thomas Straumits är apotekare och arbetar på MSD. De åsikter han framför ovan är hans egna. Thomas Straumits är också en av tre nyvalda styrelseledamöter i Apotekarsocieteten.