Annons

Väntad minskning av osponsrade studier

Farhågorna om att det nya regelverket för kliniska prövningar minskar viljan hos enskilda prövare att själva starta läkemedelsstudier kan varken bekräftas eller vederläggas av Läkemedelsverkets statistik för fjolåret.

24 feb 2005, kl 13:07
0

Antalet ansökningar till Läkemedelsverket avseende prövarinitierade studier minskade visserligen något under 2004 jämfört med 2003, men detta ska ses mot bakgrund av att många ansökningar inlämnades innan de nya reglerna trädde i kraft.

Det nya systemet för etikprövning trädde i kraft den 1 januari 2004 och EU-direktivet implementerades fullt ut den 1 maj 2004.

För Läkemedelsverkets statistik över det totala antalet inkomna ansökningar samt antalet ansökningar för prövarinitierade studier under de senaste åren i tabellform, se den tryckta versionen av tidningen.