Tyverb blir subventionerat

Cancerläkemedlet Tyverb ingår nu i högkostnadsskyddet, men med en begränsning.

9 Feb 2015, kl 13:56
0

Tyverb, lapatinib, används för att behandla metastaserande HER2-positiv bröstcancer. Läkemedlet godkändes 2008, och blev då nekad subvention av TLV. Nu har myndigheten gjort en ny bedömning.

Tyverb godkändes 2008 i kombination med kapecitabin, och fick utökad indikation i kombination med aromatashämmare 2010 och i kombination med Herceptin, trastuzumab, 2013. TLV har utvärderat Tyverb i kombination med trastuzumab hos patienter med hormonreceptornegativ metastaserad sjukdom som fortskridit trots tidigare behandling av trastuzumab i kombination med kemoterapi. TLV bedömer svårighetsgraden för de patienterna som hög. 

Kombinationen av Tyverb och trastuzumab har i kliniska studier visat en förbättrad total överlevnad på 8,3 månader i median jämfört med enbart Tyverb hos den aktuella patientgruppen. Kostnaden per kvalitetsjusterat levnadsår uppskattas till 680 000 kronor jämfört med bästa möjliga omvårdnad. TLV bedömer kostnaden som rimlig i förhållande till sjukdomens svårighetsgrad.

Därför har TLV beslutat att Tyverb ska ingå i högkostnadsskyddet, men endast i kombination med trastuzumab för patienter med hormonreceptornegativ metastaserad sjukdom som fortskridit trots tidigare behandling med trastuzumab och kemoterapi. Beslutet gäller från den 3 februari.