Skepsis mot att
slopa varningstriangeln

Läkemedelsverket vill att varningstriangeln på läkemedelsförpackningar tas bort och hänvisar till att det numera finns utförlig information på bipacksedlarna. Men många remissinstanser tvekar.

15 jun 2004, kl 14:13
0

Annons

Förslaget som varit ute på remiss tas generellt emot med viss skepsis även om remissinstanserna håller med om att det nuvarande systemet måste förbättras. Varningstriangeln som infördes på 1970-talet, innan Patient-Fass och bipacksedlarnas införande, finns idag på många, men inte alla trafikfarliga läkemedel. Redan när systemet infördes var det bara vissa trafikfarliga läkemedel som märktes. Till exempel märktes inte neuroleptika eftersom man menade att det fanns risk för att patienterna då inte skulle ta sin medicin.

Sedan dess har synen på patientinformation förändrats och allt fler förpackningar har fått en varningstriangel. Att förse alla läkemedel som kan påverka körförmågan med triangel skulle ge inflation i systemet och därmed skulle triangeln inte längre vara någon effektiv varningssignal, anser Läkemedelsverket. Å andra sidan menar man att avsaknaden av triangel kan ge det felaktiga intrycket att det är riskfritt att sätta sig bakom ratten.

Ingen märkning alls

Läkemedelsverkets lösning på problemet är därför att märkningen försvinner helt, med hänvisning till att det i bipacksedlarna finns en mer nyanserad information.
Landstingsförbundet anser att Läkemedelsverket innan man inför några förändringar utarbetar kriterier för när ett läkemedel kan antas vara trafikfarligt. Sådana saknas nämligen idag.