Annons
Servicebolaget backar från många uppdrag

Servicebolaget backar från många uppdrag

Ylva Hambraeus, VD för Apotekens Service AB, håller på med en gigantisk hjärt/lungtransplantation. Det är så hon beskriver överföringen av de register och datasystem som ligger hos Apoteket AB och som nu, inför omregleringen, förs över till det helstatliga Servicebolaget.– Vi tar ju i princip ut de tyngsta delarna ur Apotekets verksamhet och ska få […]

7 apr 2009, kl 17:44
0

Annons

Ylva Hambraeus, VD för Apotekens Service AB, håller på med en gigantisk hjärt/lungtransplantation. Det är så hon beskriver överföringen av de register och datasystem som ligger hos Apoteket AB och som nu, inför omregleringen, förs över till det helstatliga Servicebolaget.
– Vi tar ju i princip ut de tyngsta delarna ur Apotekets verksamhet och ska få det att fungera på en ny plattform som ska betjäna en massa kroppar, såväl gamla som nya aktörer.

Till 1 juli då nya apoteks-ägare ska kunna hälsa kunder välkomna måste transplantationen vara klar och fungera i den nya kroppen. Det vill säga betalningsströmmarna ska fungera, artiklarna ska finnas på hyllorna, allt som registrerats före omregleringen ska också fortsatt registreras i ett gemensamt system.
– Grundtanken är att precis den funktionalitet som finns idag ska finnas också efter 1 juli. Vi håller oss på den nivå som är obligatorisk, det som vi ålagts och som måste fungera efter omregleringen. Det är vår ambition och ingen annan, för den är tillräckligt stor, säger Ylva Hambraeus.

Med det markerar hon att övriga tjänster som Apoteket AB idag bistår olika intressenter med kommer en bit ned på dagordningen. Än mer lågprioriterat är en eventuell vidareutveckling av Servicebolagets tjänster.
Till de senare hör det omdiskuterade expeditionsstödet DUR som Apoteket fått socialdepartementets välsignelse att utveckla. Tanken är, enligt propositionen, att datasystemet för den automatiserade läkemedelsgenomgången ska bli gemensam för alla apotek och systemet därmed ligga på Servicebolaget om det fungerar som man tänkt.
Men DUR finns definitivt inte med på Ylva Hambraeus Björlings lista över saker »att göra nu« deklarerar hon.
– Det är en fortsatt diskussion mellan socialdepartementet och Apoteket.

Den kanske mest brännande frågan är vilken statistikpolicy Apotekens Service AB ska ha. Att bolaget tar över ansvaret för att sammanställa den nationella läkemedelsstatistik som apoteken ska leverera är obligatoriskt liksom att bolaget också ska leverera nationell statistik till myndigheter och landsting.
Men idag publicerar Apoteket AB såväl analyser som statistik över försäljningen på webben. Man säljer också statistiktjänster till landsting, kommuner och organisationer som till exempel NEPI, STRAMA och läkemedelsföretag. För det har man tagit fram riktlinjer. På landstingsnivå kan till exempel verksamhetschefer få statistik över sina läkares förskrivning vilket inte det centrala landstinget kan, för att nämna ett.
Lif liksom SKL trycker på för att Servicebolagets statistikhantering ska fungera efter samma principer som Apotekets AB:s. Lif har i ett brev till socialdepartementet uttryckt hur viktigt man anser det är att Servicebolaget fortsätter att utveckla statistiktjänster och att bolaget bör få göra det på kommersiella grunder.

Men med flera apoteksägare kommer det in fler aktörer med synpunkter på vilken detaljnivå man kan tänka sig på statistiken.
På en marknad med flera apoteksaktörer blir också statistik över de olika apotekens expedieringar och försäljning intressant, påpekar Magnus Thyberg på SKL.
– När det gäller generikautbyten vill vi på landstingen nästan vara nere på enskilda apotek för att se hur de sköter sig.
Hur offentlig och vilken försäljningsstatistik det blir på en marknad där inte bara läkemedelsföretagen utan också apoteken konkurrerar är än så länge obesvarade frågor.
– För Apoteket AB har ju försäljningsstatistik inte varit någon affärshemlighet. Men att sälja statistik är kanske inte något de nya apoteken är lika intresserad av, konstaterar Ylva Hambraeus Björling.
Dit hör också en mängd andra tjänster som Apoteket AB hittills skött och som det är oklart vem som ska ansvara för efter 1 juli.
Idag betalar till exempel landstingen patienters egenavgifter för en del läkemedel. Det handlar bland annat om p-piller till unga flickor och smittskyddsläkemedel. Idag har Apoteket AB ett regelverk och specialrutin för detta.

Om Servicebolaget inte tar över det infrastöd som behövs kommer man troligen att ta bort landstingssubventionen för en del av de här medlen, tror Magnus Thyberg.
Något som inte heller är klart är hanteringen av reklamationer, vilket bekymrar Lif och Läkemedelverket.
Yvonne Hambraeus Björling håller i dagsläget emot.
– Det Apoteket gjort utöver det obligatoriska det diskuterar vi.
Men med ett förflutet som VD för bland annat IT-företagens branschorganisation är hon noga med att understryka att det är ett infrastrukturbolag hon är VD för.
– Då ska vi också hålla oss på den nivån och inte konkurrera med att göra tjänster som kanske ligger högre upp i värdekedjan.