Patienter avböjer oftare psykofarmaka

Patienter avböjer oftare psykofarmaka

Patienter med psykisk ohälsa avböjer i högre grad behandling med enbart läkemedel jämfört med behandling med terapi, visar stor studie.

7 mar 2017, kl 13:37
1

Det är American Psychological Association, APA, som publicerar en metaanalys i den vetenskapliga tidskriften Psychotherapy.

I metaanalysen har 186 studier inkluderats som jämfört behandlingar med läkemedel, psykoterapi och en kombination av båda dessa. Inklusionskriterier för att ingå i analysen var bland annat att artiklarna skulle vara skrivna på engelska och handla om vuxna patienter. Studier med deltagare med missbruksproblematik exkluderades. Alla artiklar skulle vara publicerade mellan juni 1990 och juni 2016.

Tillstånden hos patienterna i de inkluderade studierna var bland annat depressionstillstånd, anorexi eller bulimi, bipolaritet, borderline, tvångssyndrom, panikångest, posttraumatisk stressyndrom, schizofreni och social fobi. I majoriteten, 169 av artiklarna, hade patienterna randomiserats till de olika behandlingsalternativen.

Syftet var att undersöka förekomsten av fall då patienter avböjde behandling eller avslutade sin behandling i förtid och jämföra det mellan de olika behandlingsformerna.

Resultatet visade att den totala andelen som avböjde rekommenderad behandling var 8,2 procent. Men sannolikheten att patienter som rekommenderats enbart farmakologisk behandling inte skulle ta emot sin behandling var 1,76 gånger högre jämfört med de patienter som rekommenderats enbart psykoterapi.

Resultatet visade också på stora skillnader mellan de olika psykiatriska diagnoserna när det gällde patienternas vilja att genomgå sin rekommenderade behandling. För exempelvis patienter med depressionsproblematik var sannolikheten att de skulle avböja behandling 2,16 gånger större om de enbart ordinerats läkemedel jämfört med om de ordinerats enbart terapi. För patienter med panikångest var sannolikheten ännu större, tre gånger så stor.

Studien visade också att fler patienter med psykisk ohälsa avslutade sin farmakologiska behandling i förtid jämfört med patienter som fått terapeutisk behandling. Av alla patienter i hela metaanalysen avslutade 21,9 procent sin behandling i förtid. För patienter med enbart läkemedelsbehandling var andelen 1,2 gånger högre.

En av studiens begränsningar var att sökningar endast gjorts i en databas, PsycINFO.

Att patienter avböjer behandling och avslutar en behandling i förtid är stora problem både när det gäller farmakologisk och psykoterapeutisk behandling, och vårdgivare bör försöka hitta strategier för att minska båda dessa problem, skriver artikelförfattarna.

I Sverige kom Socialstyrelsen med nya riktlinjer för behandling av depression och ångestsyndrom i december förra året.

I riktlinjerna står att standardbehandling är psykologisk behandling eller behandling med antidepressiva läkemedel, och vid svårare tillstånd elektrokonvulsiv behandling (ECT). Det står också att Socialstyrelsen rekommenderar psykologisk behandling, framför allt i form av kognitiv beteendeterapi (KBT) vid egentlig depression och ångestsyndrom. Även interpersonell terapi rekommenderas vid lindrig till medelsvår depression.

Valet mellan KBT, interpersonell terapi och antidepressiv läkemedelsbehandling, och i aktuella fall valet av läkemedel, bör anpassas till depressionens allvarlighetsgrad och göras i samråd med patienten, skriver Socialstyrelsen.

Samtidigt som riktlinjerna, kom Läkemedelsverket för första gången med rekommendationer om hur unga med depression och ångest bör behandlas, som Läkemedelsvärlden.se skrev om då.

1 Kommentar

Skribenten är själv ansvarig för det hen skriver i kommentatorsfälten på www.lakemedelsvarlden.se. Läs mer

  1. Nu finns inte bara psykoterapi, som icke-farmakologisk behandling utan också psykosociala behandlingar, som sjukdomshantering, familjeutbildning och familjeintervention. I princip skulle apoteken kunna ägna sig åt psykosociala behandlingar för det är kursverksamhet och informationsträffar, som dock psykiatrin bara klarar av att ge till 5 %.