Annons

Ny proteashämmare med gynnsam biverkningsprofil

EU-kommissionen godkände nyligen läkemedlet atazanavir (Reyataz), en proteashämmare mot hivinfektion med en mer fördelaktig biverkningsprofil än flera av sina föregångare.

21 maj 2004, kl 11:09
0

Annons

De så kallade proteashämmarna introducerades i mitten av 1990-talet och medförde en revolution i behandlingen av hiv/aids. Minst ett läkemedel av denna typ ingår idag i princip alltid som en del i den kombinationsterapi som ges till patienter med långt gången hivinfektion.

Bättre biverkningsprofil

En stor andel av patienterna som fått kombinationsbehandling med proteashämmare har drabbats av metabola biverkningar som fettansamling i buken, förhöjda blodfetter och insulinresistens. Det är sedan länge allmänt känt att sådana rubbningar är förknippade med en ökad risk för åderförkalkning och hjärtkärlsjukdom.
Den nya proteashämmaren atazanavir (Reyataz) tycks dock ha en bättre biverkningsprofil än sina föregångare. Läkemedlet ger enligt hittillsvarande klinisk erfarenhet varken upphov till ökad insulinresistens eller förhöjda blodlipidnivåer.

? Den stora vinsten med atazanavir är att medlet inte ökar insulinresistensen. Alla tidigare proteashämmare tycks kunna ge upphov till ett prediabetiskt tillstånd, även om det inte är så vanligt i det korta tidsperspektivet. Att atazanavir inte har någon effekt på blodfetterna kan stämma, och det vore naturligtvis positivt, men jag är litet tveksam till om det stämmer fullt ut sett i ett längre tidsperspektiv, säger Lars Moberg, infektionsläkare vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge.

? Det är lite märkligt att företaget betonar lipiderna framför insulinresistensen. Men det kan hänga samman med att effekten på blodfetterna är något man kan detektera snabbt, det blir något väldigt tydligt.

En gång om dagen

Lars Moberg har själv ett drygt 15-tal patienter som står på atazanavir. Läkemedlet har funnits tillgängligt på hans klinik i omkring 1 1/2 år inom ramen för en klinisk studie och sedermera genom licensförskrivning.

? Jag tror att atazanavir blir ett användbart behandlingsalternativ som vi kommer att lära oss mer om genom klinisk användning. Vi behöver verkligen nya läkemedel som detta med färre metabola biverkningar.

Indikationen för atazanavir i Europa gäller bara behandling tillsammans med proteashämmaren ritonavir.

? Behandling tillsammans med ritonavir saboterar dock inte den fördelaktiga biverkningsprofilen hos atazanavir, säger Lars Moberg.

Utöver fördelarna på biverkningssidan är atazanavir också den första proteashämmaren som kan ges en gång om dagen.