Annons

Lågdos ASA motverkade stroke bättre än högdos

"Tå inte en hel tablett ASA – slicka bara på den". Det är en lustig, men inte orelevant, kommentar till rönen om att en låg kontinuerligt tillförd dos ASA minskade trombocytaktiviteten och därmed ateroskleros och proppbildning. Nu är lågdos ASA standardbehandling för hjärtriskpatienter.Olika studier har visat att ASA i olika doser skyddar mot stroke. I […]

5 jul 2002, kl 01:58
0

"Tå inte en hel tablett ASA – slicka bara på den". Det är en lustig, men inte orelevant, kommentar till rönen om att en låg kontinuerligt tillförd dos ASA minskade trombocytaktiviteten och därmed ateroskleros och proppbildning. Nu är lågdos ASA standardbehandling för hjärtriskpatienter.
Olika studier har visat att ASA i olika doser skyddar mot stroke. I den aktuella randomiserade, dubbelblinda och kontrollerade studien inkluderades 2 849 patienter som skulle opereras för förträngning i halspulsådern (carotis). Patienter fick ASA i varierande dos (81 mg, 325 mg, 650 mg och 1300 mg) före ingreppet och i tre månader efteråt.
Fall av stroke, hjärtinfarkt och död noterades. I analysen jämfördes de två grupperna som fick låga doser mot dem som fick de höga. Resultaten för de två lägsta doserna skilde sig ej åt signifikant, och detsamma gällde för de två höga doserna.
Av patienterna som fick lågdos ASA fick 3,2 procent stroke jämfört med 6,9 procent för högdosgruppen. 0,9 procent respektive 3,3 procent fick hjärtinfarkt. Totalmortaliteten var 1,6 respektive 2,2 procent.
Författarna varnar för att den effekt som sågs i den här studien för en speciell grupp kanske inte gäller generellt i en långtidsbehandling för att undvika stroke. Omständigheterna kring operationen när halspulsådern opereras och användningen av heparin talar för försiktighet att använda data för patienter som inte ska utsättas för kirurgi i halspulsådern.
I en ledarkommentar ställs frågan varför studien inte inkluderade en placebogrupp. Visserligen finns omfattande belägg för den skyddande effekten av ASA – något som kan leda till synen att det vore oetiskt att ge en grupp placebo. Ledaren efterlyser ändå en förklaring till varför placebogrupp uteslöts.
En annan kommentar rör det faktum att uppföljningstiden enbart var tre månader och att 80 procent av de medicinska händelserna var kopplade till det kirurgiska ingreppet i artärväggen. Vilken bäring har då resultaten för alla andra patienter i
farozonen för en stroke? Trots studieförfattarnas brasklapp anser ledarskribenten att studien torde jaga bort uppfattningen att låga doser av ASA inte är lika effektiva som höga doser när det gäller att förebygga stroke.


THE LANCET 1999;353:2172-3, 2179-84