Annons
Regeringen vill förenkla övervakning på apotek

Regeringen vill förenkla övervakning på apotek

Kamerabevakning på apotek och hos apoteksombud ska åter få ske utan särskilt tillstånd, föreslår regeringen.

7 feb 2020, kl 15:07
0

Annons

Kamerabevakning på apotek och i andra lokaler där det bedrivs apoteksverksamhet ska inte kräva tillstånd. Det anser regeringen som lämnat ett förslag om bland annat detta till lagrådet. Regeringen föreslår att den relativt nya kamerabevakningslagen ändras så att apotek och apoteksombud kan kameraövervaka sina lokaler utan att söka tillstånd.

Därmed följer regeringen en rekommendation från Datainspektionen, DI, som Läkemedelsvärlden tidigare har skrivit om. DI förklarade för regeringen att den nya kamerabevakningslag som infördes 2018 riskerade att få oavsiktliga negativa följder för apoteken.

Ny lag försvårar kamerabevakning på apotek

Den nya lagen infördes generellt sett för att underlätta kamerabevakning i samhället. Men lagstiftarna verkar inte ha tänkt på hur den nya lagtexten skulle påverka just apoteken.

I tidigare lagstiftning krävdes tillstånd för kamerabevakning på allmän plats. Men det fanns ett undantag för butikslokaler. Detta gjorde att öppenvårdsapoteken inte behövde ha tillstånd för kameraövervakning inne i apotekslokalen. Det räckte att de anmälde sin övervakning till länsstyrelsen.

I den nya lagen togs det generella kravet på tillstånd för kamerabevakning på allmän plats bort och därmed behövdes inte heller längre undantaget för butikslokaler. Enligt den nya lagen är det numer endast bevakning som utförs av myndigheter eller av andra aktörer ”som utför uppgifter av allmänt intresse” som kräver tillstånd från DI. Och som sådana aktörer räknas apoteken.

Fritt fram även i kollektivtrafiken

DI uppmärksammade att det sannolikt inte varit lagstiftarnas mening att försvåra kamerabevakning på apotek. Vidare framhöll DI att det nya tillståndskravet riskerade att i onödan skapa en stor administrativ börda för både apoteken och DI själv.

Regeringen skickade DI-förslaget på remiss och alla remissinstanser instämde. Nu föreslår regeringen att kravet på tillstånd för kamerabevakning i lokaler med apoteksverksamhet tas bort från och med 1 augusti 2020. Detta gäller om bevakningen syftar till att ”förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott.”

I samma lagrådsremiss föreslår regeringen även slopad tillståndsplikt för brottsbekämpande kamerabevakning i färdmedel i kollektivtrafik och för stations-, terminal- och hållplatsområden som används för sådan trafik. Kravet på tillstånd tas även bort för bevakning av vissa platser vid spårområden och av flygplatser.

Det slutliga lagförslaget kan väntas efter lagrådets granskning.